Nyt fra Assisi-Kredsen Nr 96 Juni 2018 | Page 18

broder Masseo ligger begravet i krypten rundt om Frans’ grav. Trebrødrelegenden er skrevet på latin Le- genda triorum sociorum. Den begynder med en række kapitler om Frans’ ungdom og omvendelse. Dernæst om hvordan de første brødre kom ind i ordenen. Så for- tælles der om ordenens første kardinal- protektor og hans død og efterfølger, hvorefter bogen slutter med at berette om Frans’ død og kanonisering. Nu må vi vende tilbage til Thomas af Celano. På grund af de forskellige ting, som kom frem og de uoverensstemmel- ser, der kom om arven fra Frans, så udar- bejdede han en anden udgave af sit værk, hvor han fik assistance af brødre, som havde fulgt og kendt Frans. Den var fær- dig samme år som Trebrødrelegenden (1246). Bortset fra at nævne, at den var væsentligt mere omfangsrig end den op- rindelige, så vil jeg ikke komme nærmere ind på den. blev betroet til ordenens generalminister fra 1257, Bonaventura da Bagnoreggio. Her godt 30 år efter Frans’ død er det in- teressant at se, at en person så forskellig fra Frans var valgt til at lede ordenen. Han fødtes omkring 1220 og døde i 1274. Bonaventura var en lærd mand, som gjor- de karriere både i den videnskabelige og den kirkelige sammenhæng. Han var både teolog og filosof og blev professor i Paris og var der kollega og ven med den anden store middelalderteolog, Thomas af Aqui- nas (dominikaner). I den kirkelige sammenhæng opnåede han at blive både biskop og kardinal. Og blev i øvrigt ligesom Frans helgenkåret (1482). Han ledte franciskanerordenen ind på en moderat og intellektuel kurs, og gjorde dermed franciskanerne til den mest betyd- ningsfulde orden, indtil jesuitterne kom til på reformationstiden. Han ville gerne forene tro og fornuft. Han mente at troen skulle udvikles ved rationel forståelse og fuldkommes i mystisk forening med Gud. Dette sidste havde også betydning for hans værk om Frans. Han vil ikke kun vi- denskabeligt og historisk gengive Frans’ levnedsløb, men vil fremhæve, hvordan Frans voksede i kristne dyder og fik ind- sigt i Åndens gave. Det skulle være en opbyggelsesbog for læseren; den skal hjælpe til spirituel vækst. Derfor indføjer han i den kronologisk ramme i de første og sidste kapitler en række mellemliggen- de om Frans’ dyder. Disse kapitler har en stadig stigende intensitet, hvor Frans i ef- terfølgelse af Kristus i fattigdom og yd- BONAVENTURA myghed bliver mere og mere lig Kristus. Men på trods af Thomas af Celanos revi- Kulminationen af dette er kapitel 13 om sion, så sluttede striden om overleverin- stigmatiseringen på La Verna. gen af Frans’ liv ikke dermed. Derfor be- sluttede ordenen at der skulle laves en en- Bogen blev den officielle fremstilling af Frans’ liv. Den blev afleveret til general- delig og autoriseret biografi. Opgaven kapitlet i Pisa i 1263 og vakte stor begej- 18