Nyt fra Assisi-Kredsen Nr 96 Juni 2018 | Page 17

af den. Derefter følger en række kapitler, som skildrer undere udvirket ved bøn til San Francesco. Dermed var den første beretning om Frans’ liv tilgængelig. Men der var ikke alene brug for en levnedsskildring for at fastholde erindringen om Frans. Der var også brug for kortere tekster til gudstjene- stebrug. Derfor blev Thomas også anmo- det om, at samle uddrag fra sin bog netop til brug ved gudstjenester. Erik Strid fortæller, at der også kom en vers-fortælling i klassisk stil, delvis byg- get på Thomas’ værk, men meget fri og fantasifuld. Det var skrevet af Henri d’- Avranches og var meget populært. Alle- rede dengang blev Frans’ liv emne for digteriske værker, som det også i høj grad sker i nutiden. Jeg har i Assisi overværet såvel en musical – ikke om Frans pri- mært, men om Klara – og en monolog om Frans af Dario Fo. TREBRØDRELEGENDEN Thomas af Celano havde skrevet bogen om Frans’ liv. Men i årene derefter kom der andre bøger, som også afspejlede uoverensstemmelser indenfor ordenen. I disse uoverensstemmelser var det natur- ligvis nødvendigt at kunne påberåbe sig Frans, så der var behov for at samle flere erindringer om hans liv og eksempel. Jeg vil her ikke nævne dem alle, men en af dem bør særlig nævnes. Det er den så- kaldte trebrødrelegende. Traditionen om den siger, at den blev til på opdrag fra et generalkapitel i Genova i 1244, altså 20 år efter Frans død. Den havde en brod imod den mere slappe tolk- ning af Frans, idet et brev fra Greccio da- teret 1246, som i den håndskrevne traditi- on indleder værket, siger, at det som har været fortalt om helg enen i den periode, hvor broder Elias var leder, ikke allesam- men var i overensstemmelse med de fak- tiske hændelser og kunne være en fare for den franciskanske spiritualitet. Derfor var broder Angelo med hjælp fra broder Rufino og broder Leone begyndt at samle materiale til en biografi, hvilket de ifølge brevet nu var færdige med. Men selvom brevet er ægte, hvad der fra nogle udtrykkes tvivl om, så er det i hvert fald tvivl om, om den kendte Trebrødrelegen- de er identisk med de tre brødres origina- le arbejde. Det er nemlig påvist, at legen- den, som den er kendt fra et håndskrift fra 14-tallet røber kendskab ikke blot til Tho- mas af Celanos Vita men også til Bona- venturas biografi, som er fra 1253. Der er også mange overensstemmelser med andre fremstillinger. En del af legen- de kan også findes i skriftet Fuldkom- menhedens Spejl. Derfor vil man normalt angive forfatterskabet til værket som ano- nymt og ikke alt for sikkert knyttet til de tre brødre, som var nogle af Frans’ nær- meste. Det er jo dem, som sammen med 17