Nyt fra Assisi-Kredsen Nr 110 - december 2022 | Page 15

Verdensråd ( WCC ) stiftet , hvor en lang række af verdens kirker er medlemmer . Her arbejder medlemskirkerne på at opnå større fællesskab mellem kirkerne - også i forhold til den katolske kirke , som ikke er medlem af WCC . Det sker på det teologiske felt og på praktiske områder .
Det sker ligeledes bilateralt mellem kirkesamfund . Fx havde Det lutherske Verdensforbund og Den katolske Kirke et langvarigt studiearbejde om det , som var det grundlæggende spørgsmål i den lutherske reformation , retfærdiggørelse ved tro , ikke ved gerninger , at frelsen modtager vi af Guds nåde - ikke ved at gøre sig fortjent ved gode gerninger .
Det mundede i 1997 ud i en Fælleserklæring om Retfærdiggørelseslæren , som afspejlede en omfattende enighed om dette afgørende spørgsmål . I 1999 underskrev de to parter et dokument , som fastslår man , at der er enighed mellem lutheranere og katolikker i forståelsen af læren om retfærdiggørelsen , og at reformationstidens gensidige fordømmelser ikke rammer læren om retfærdiggørelse , som den udtrykkes af kirkerne i dag . Man er dog ikke dermed nået til vejs ende : de danske biskopper udtrykte forbehold overfor enigheden på nogle punkter , bl . a . mente de , at spørgsmålet for katolikkerne blot var ét vigtigt spørgsmål blandt så mange andre og ikke det ene afgørende som for lutheranere .
På dansk grund sker den mellemkirkelige samtale i det , som i mange år hed Det økumeniske Fællesråd . Nu hedder det Danske Kirkers Råd , fordi man har villet skelne mellem mødet mellem kirkesamfundene på den ene side og på den anden samarbejdet mellem de mange organisationer , som har et større eller mindre økumenisk engagement . Disse deltager nu i en speciel gruppe under Danske kirkers Råd , som kaldes Økumenisk Forum .
Formandskabet for Kirkernes Verdensråd , som blev valgt ved den seneste generalforsamling i Karlsruhe ( september 2022 ) afspejler diversiteten i den kristne familie . ( foto Albin Hillert / WCC )
15