Nyt fra Assisi-Kredsen nr 108 februar 2022 | Page 12

12
frigøre sig fra tidens tanker om , at der var forskel mellem mennesker , bl . a . på grund af køn .
Uanset om de kristne var rige eller fattige , så var de i urkirken dog fattige i den betydning , at de var fjernt fra magt og indflydelse . For de levede i en vekslen mellem at være tålte og at være forfulgte . De romerske martyrlegender fortæller om , hvordan konversion til tro på Kristus betød at stille sig udenfor det etablerede samfund . Familie og magthavere stillede dem ofte mellem valget om at opgive troen eller at blive martyrer .
Det ændrede sig med kejser Konstantin med Milanoediktet i 313 og endnu mere , da kejser Theodosius i 380 gjorde kristendommen til statsreligion . Kristendommen kom tæt på magten og rigdommen , sådan som det afspejlede sig i de store basilikaer , som kejseren lod bygge . Gudstjenesten blev på mange måder præget af det kejserlige hofceremoniel . Men samtidigt opstod der også en modbevægelse af mennesker , som ville leve væk fra magten og rigdommen . De første var ørkenfædrene , som trak ud i ørkenen og levede et asketisk liv . Den mest kendte af dem var Antonius ( cirka 251-356 ) – ikke at forveksle med den senere franciskanerhelgen , Antonius af Padova . I vesten opstod der lidt senere klostersamfund bygget på regler udarbejdet af Augustin ( 354- 430 ) og Benedikt ( cirka 480-547 ). I klosterordnerne var fattigdommen sammen med lydighed og kyskhed grundlaget for livet . Derom aflagde munken sine løfter . Man ville forhindre at kærligheden til penge kom til at stå i vejen for kærligheden til Gud . Men efterhånden som munkevæsenet udviklede sig , viste det sig at det jo nok gjaldt den enkelte munk , men ikke klostrene og ordenerne , som blev særdeles formuende . I middelalderen havde man ikke blot herregårde , men også herreklostre , som ejede store dele af jorden , også i Danmark . Og da reformationen i Nordeuropa afskaffede klostervæsenet , kunne klostrene problemfrit ændre status til kongelige eller adelige godser .
I 11-1200-tallet opstod en række mere eller mindre kætterske personer og bevægelser , for hvem askese og afkald på jordisk gods var grundlæggende . En af dem var Joachim af Fiore , som blev afvist som kætter p . gr . af sin særegne opfattelse af treenigheden , idet han inddelte historien i en Faderens og en Sønnens og en Helligåndens tidsalder , hvor han mente , at man nu stod på tærsklen til den tredje og sidste . Hans asketiske lære kom sidenhen til at præge spiritualerne , den strenge retning af franciskanerne .
En anden bevægelse , som var asketisk , var katharerne , som særligt spredte sig i Sydfrankrig . Deres opfattelse af verden var gnostisk , hvor det kropslige og det materielle var det onde , som ånden skulle befries fra .
Franciskanerne og fattigdommen
Pavedømmet var generelt ikke specielt asketisk indstillet . Det var i højmiddelalderen godt med i kampen om magten . Det gjaldt også Innocens III , som i 1209 godkendte den første regel for Frans og hans brødre . Innocens forsøgte at hævde kirkens magt især på det åndelige område , men midlerne var korstog og bandlysning af fyrster og andre former for kirkelig