NVM-magazine-1-2021 | Page 13

MAART 2021 • Foto ' s | René van den Burg
Vereniging 13 maar dat het vervolgens best lastig blijkt om ze ook echt betrokken te kríjgen bij zo ’ n vernieuwingsproces .” Hij denkt dat de betrokkenheid van de leden wellicht de komende maanden nog toeneemt , nu er werkgroepen worden gevormd die verder met de pijlers aan de slag gaan . “ Het mooie van dit traject is dat de NVM met het traject zélf al bezig is zichzelf te vernieuwen . Een vereniging zijn betekent niet dat je bij elkaar hoeft te komen in vergaderzaaltjes met op de agenda notulen en ‘ wat verder ter tafel komt ’. Het kan ook met webinars , digitale peilingen en digitale stemrondes .” Ook Van Rosmalen ziet A Brand New NVM als “ een proeftuin waarin we willen ervaren hoe we in de toekomst willen werken ”. waarde toevoegen , een onderscheidende positie van de NVM ’ er in de makelaardijmarkt en meer onderlinge kennisuitwisseling binnen vakgroepen , binnen afdelingen en op specifieke onderwerpen .”
Van Rosmalen is blij dat in de werkgroepen zowel leden zitten die enthousiast zijn over de NVM als leden die er kritisch tegenover staan . “ Na een van de eerste bijeenkomsten van een werkgroep , zei een kritisch lid : ‘ Als deze openheid de voorbode is van de manier waarop we in de toekomst gaan werken , dan ben ik daar enthousiast over ’. Die opmerking bevestigde voor mij dat de vernieuwing van de NVM niet begint ná dit traject , maar mét dit traject .” •
" In juni moet er een plan liggen met wat we willen ontwikkelen en aanpassen ."
Marc van Rosmalen
Werkgroepen De komende maanden gaan werkgroepen van leden uit het hele land en uit allerlei NVMgeledingen verder aan de slag met het uitwerken van de vijf pijlers . De werkgroepen gaan per pijler analyseren wat er goed gaat en wat verbeterd kan worden en vertalen wensen als ‘ meer betrokkenheid ’, ‘ meer invloed ’, ‘ NVM als onder scheidend kwaliteitskeurmerk ’ in concrete voorstellen . “ Die voorstellen bespreken we in april met de leden . Daarnaast is er een algemene klankbordgroep ingesteld die over het proces en de samenhang van de pijlers meedenkt . In juni moet er een beeld liggen van wat we willen ontwikkelen en aanpassen en welk tijdspad daarbij hoort ”, vertelt Van Rosmalen . “ Sommige dingen zullen snel kunnen , voor andere dingen zoals een eventuele verandering van formele regelgeving , moet je meer tijd uittrekken .”
Wat de leden uiteindelijk zullen merken van hun vernieuwde vereniging ? Van Rosmalen : “ Vaker de mogelijkheid voor betrokkenheid en inspraak op het beleid , meer maatwerk in de facilitering , meer transparantie in waar de NVM mee bezig is , minder regels die geen
Uitgangspunten voor de vernieuwing van de NVM
1 Leden zijn meer betrokken in trajecten en hebben invloed en inspraak tijdens proces .
2
Voor de deelnemingen geldt primair dat zij leden ondersteunen in hun bedrijfsvoering .
3
Binnen de vereniging communiceren we eerder en meer met elkaar , en met meer transparantie .
4
Als NVM vertegenwoordigen we de beste makelaars en taxateurs en zijn we een gezaghebbende vereniging . Hieraan koppelen we scherpe kwaliteitseisen met effectieve en efficiënte regelgeving .
5
Om de beste makelaars en taxateurs te zijn , delen we kennis en kunde en werken we samen naar een hoger niveau . Dit doen we vanuit verschillende expertises .