NVM Magazine 1-2020 | Page 15

MAART 2020 • Vereniging Foto | René van den Burg 15 “Naar de letter van de wet is een FG voor NVM niet zozeer verplicht, maar heeft NVM daar wél voor gekozen. Zo neemt het zijn maat- schappelijke verantwoordelijkheid." Sergej Katus ZIJN GEBOUWEN PERSOONSGEGEVENS? NVM verwerkt gegevens niet ‘op naam’ maar ‘op object’ (straat, postcode, huisnummer) en weet bijvoorbeeld niet wie de huiseigenaar of huurder is. Toch zijn de gegevens in de NVM-database aangeduid als persoonsgegevens. Hoe zit dat? Katus: “NVM heeft inderdaad alleen objectgebonden gegevens, zoals oppervlak, transactiedata en verkoopprijzen, en het adres van het object. Deze vallen onder de definitie van persoonsgegevens, omdat ze in theorie te herleiden zijn tot een persoon. Je kunt je afvragen of dat altijd terecht is. Onroerendgoedtransacties worden namelijk niet alleen door personen gedaan, maar ook door ondernemingen. NVM heeft zijn data echter wél aangemerkt als privacygevoelig en gaat er zo mee om.” Het Algemeen Bestuur van NVM voert sinds 2017 een actief privacybeschermingsbeleid. Samen met Katus is de volledige NVM-bedrijfsvoering binnen een strategisch kader geplaatst voor de bescherming van persoonsgegevens. Op basis van dit beleid heeft NVM een speciale AVG-toets (‘DPIA’) uitge- voerd op de data-analyse omgeving bij brainbay, om op die manier er zeker van te zijn dat hier op een privacyvriendelijke manier wordt gewerkt. In het vakjargon heet dat ‘privacy by design’. De directie van brainbay moet zich aan die afspraken houden en wordt hierop gecontroleerd. Ook is er een AVG-handboek ontwikkeld voor individuele makelaars en taxateurs. De juridische dienst van NVM adviseert zijn leden dagelijks hoe op juiste wijze invulling te geven aan de AVG. Ook voert NVM audits uit bij zijn leden, waarin de AVG een grote rol speelt. MUREN HOUDEN VIJANDEN MAAR OOK VRIENDEN BUITEN Klous: “In de omgang met data is het technische aspect eigenlijk het meest eenvoudige deel. Je ziet dat veel organi­ saties nu worstelen met de ethische vraagstukken; Hoe bewaak je de belangen van alle betrokkenen? Hoe leg je uit wat een algoritme doet en aan wie? Hoe beïnvloedt het beslissingen, bijvoorbeeld als het om overheidsbeleid gaat?” Daarnaast stelt Klous: “Had je 10 jaar geleden aan een cyber-expert gevraagd naar beveiliging, dan was het advies steevast ‘bouw muren zo hoog mogelijk’. Vraag het nu en je hoort dat hoge muren vijanden buiten houden, maar óók je vrienden. De discussie is meer in balans. Die stap moeten we ook gaan maken met data-analyse.” PRIVACY GEEN EXACTE WETENSCHAP Katus: ‘Privacy is geen exacte wetenschap. Naast ethiek en juridische regels heb je ook veel te maken met meningen van mensen en beeldvorming. De AVG is niet de ‘kan niet/ mag niet-wet’. Het is meer een gereedschapskist voor het realiseren van maatschappelijk verantwoorde oplossingen. Heel belangrijk hierbij is de dialoog zodat er beter wederzijds begrip ontstaat. Ga daarom met elkaar in gesprek. Welke risico’s ziet de consument of c ­ onsumentenorganisatie? Waar baseren ze dat op? En hoe groot zijn die risico’s naar de maatstaven van de AVG? Volgens mij hebben de verschil- lende partijen in de markt elkaar nodig, om van elkaar te leren.” NVM wil daarom dit jaar een externe adviesraad instellen om zo de maatschappij direct te betrekken bij zijn databeleid. “Zie de AVG als goed huis­vaderschap, niet als het wijzende vingertje”, stelt Katus.”Kijk vooral naar hoe je zelf zou willen dat er met jouw gegevens wordt omgegaan.” •   BRAINBAY Brainbay is opgericht door de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM). Als jonge onderneming is brainbay hét platform voor inzichten en datagedreven diensten voor de Nederlandse vastgoedmarkt. Brainbay bevordert innovaties in de vastgoedketen, omarmt nieuwe techno- logieën en ontwikkelt nieuwe producten voor NVM-leden.