Normativa funcionament Borses de treball - L'Auditori Normativa funcionament Borses de treball - L'Audit - Page 7

categoria diferent a la que ostenta, en acceptar un lloc de treball com a interí d’una altra categoria haurà de cessar voluntàriament del nomenament que ocupava i s’aplicaran els criteris en matèria de renúncies del punt A. 8. Emissió d’informes El Cap directe on presti servei el contractat temporal ha de realitzar els informes d’avaluació. Transcorreguts els tres primers mesos es realitzarà l’informe de direcció i tutoria del personal, als 12 mesos des de l’inici del nomenament s’executarà l’informe d’avaluació de valoració professional, i des d’aquesta data es realitzaran informes d’avaluació cada 12 mesos. En tot cas sempre s’haurà d’emetre un informe a la finalització del nomenament o contracte. En els casos en què el període de prestació sigui inferior a 12 mesos, s’emetrà si s’ha treballat al menys 30 dies, encara que no siguin consecutius; els informes posteriors seran al cap de 60 dies addicionals, encara que tampoc siguin consecutius. Els informes que es realitzin en els tres primers mesos es faran servir com a referència en el procés de direcció i tutoria del personal, aquest informe haurà d’anar acompanyat d’un pla i accions de millora al respecte i el seu resultat no serà ni positiu ni negatiu, es notificarà per escrit amb còpia al treballador sense perjudici de l’execució de l’acció tutorial, i seran remesos al Cap de Recursos Humans. En tot cas els informes seran notificats a la persona afectada, en un termini no superior a deu dies des de la seva emissió, i es lliurarà còpia. Igualment es donarà compte en el mateix termini a la Comissió de seguiment de borses de treball així com de les al·legacions i resposta de l’òrgan competent a les mateixes, sense perjudici de la salvaguarda dels drets establerts a la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. La persona avaluada tindrà dret a presentar al·legacions, en un termini de 10 dies des de la seva recepció, que seran objecte de valoració i resposta per part del Cap de Recursos Humans, o a la Gerència del òrgan competent en la matèria pel que fa a les borses específiques en un termini de 10 dies des de la seva recepció. L’existència d’un informe negatiu, si bé no suposa la baixa de la borsa, és un element que impedeix el nomenament com a personal laboral interí en una vacant estructural fins que s’assoleixen dos informes positius en finalitzar els períodes de nomenament o contractació. Si l’informe negatiu prové d’executar tasques realitzades en un lloc de treball definit per ocupar amb personal determinat en un àrea funcional, no se li tornarà a fer oferiment que impliqui executar tasques definides per aquesta àrea funcional determinada. Un candidat no tornarà a ser avaluat quan consti al seu expedient personal l’informe de direcció i tutoria, i 2 informes positius. Prèvia execució del decret d’exclusió definitiva del candidat a la borsa degut a l’existència de dos informes negatius, s’executarà una avaluació i valoració per part del Cap de Recursos Humans i informació a la Comissió de Seguiment. 7