Normativa funcionament Borses de treball - L'Auditori Normativa funcionament Borses de treball - L'Audit | Page 8

9 . Requisits i convocatòries dels blocs B i C de les borses de treball
La incorporació de persones als blocs B i C de les borses de treball es realitzarà mitjançant la superació del procés selectiu que es determini d ’ acord amb els criteris recollits a les bases generals en matèria de processos de selecció de personal .
De les bases de constitució de les borses de treball es donarà compte al Comitè d ’ Empresa , que disposarà de 7 dies hàbils per a presentar al · legacions , sense perjudici de les competències de la Comissió de borses .
10 . Acollida i Publicitat
Es formalitzarà la finalització de cada procés selectiu de borsa amb una resolució de Gerència de creació o ampliació de cada borsa , amb la llista nominal d ’ integrants ordenats per puntuació , resolució que s ’ ha de publicar al web de L ’ Auditori i s ’ informarà a la Comissió de borses .
En el termini de 10 dies posteriors a la publicació de la borsa , els integrants de la mateixa rebran un correu electrònic d ’ acollida en el que se ’ ls indicarà que formen part de la borsa , se ’ ls adjuntarà l ’ enllaç per arribar a l ’ apartat del web de L ’ Auditori on trobaran la informació sobre la gestió de les Borses de Treball i se ’ ls informarà de les dades de contacte per fer consultes i / o aclarir dubtes . Al web de L ’ Auditori s ’ habilitarà un espai específic , on es trobarà publicat l ’ Acord de les Borses de Treball vigent , acords de la Comissió de borses , avisos , i tot allò que pugui ser d ’ interès per la persona candidata .
Al mateix apartat es publicarà l ’ estat de les borses de treball , mitjançant un sistema que preservi les dades de caràcter personal .
11 . Comissió de seguiment de l ’ Acord de Borses de Treball
La Comissió de borses la integraran 3 representants designats per la Gerència de L ’ Auditori i 3 membres designats pels representants legals de les persones treballadores . La Comissió de borses s ’ ha de reunir semestralment o quan es consideri necessari per la majoria d ’ una de les parts .
Per part de la Comissió de borses es tractarà :
� L ’ estat actualitzat de les borses de treball . � La constitució i / o ampliació de les borses . � Els moviments que s ’ hagin produït durant el període entre reunions . � Les incidències en la gestió de les borses ( baixes , renúncies , incorporacions , etc .) � Els casos d ’ exclusió de les borses per emissió d ’ informes negatius . � Coneixement de l ’ emissió d ’ informes , al · legacions i resolució de les mateixes . � Abans de la finalització dels períodes de caducitat o quan resti un 25 % per exhaurir-se la borsa de treball , el departament de Recursos Humans comunicarà aquest fet a la Comissió de borses així com el temps aproximat que preveu que pot restar per exhaurir-se completament la borsa atesa l ’ evolució per tal de prendre decisions de gestió d ’ aquesta .