Normativa funcionament Borses de treball - L'Auditori Normativa funcionament Borses de treball - L'Audit | Page 7

al menys 30 dies , encara que no siguin consecutius ; els informes posteriors seran al cap de 60 dies addicionals , encara que tampoc siguin consecutius .
Els informes que es realitzin en els tres primers mesos es faran servir com a referència en el procés de direcció i tutoria del personal , aquest informe haurà d ’ anar acompanyat d ’ un pla i accions de millora al respecte i el seu resultat no serà ni positiu ni negatiu , es notificarà per escrit amb còpia a la persona treballadora sense perjudici de l ’ execució de l ’ acció tutorial , i seran remesos al Cap de Recursos Humans .
En tot cas els informes seran notificats a la persona afectada , en un termini no superior a deu dies des de la seva emissió , i es lliurarà còpia . Igualment es donarà compte en el mateix termini a la Comissió de borses així com de les al · legacions i resposta de l ’ òrgan competent a les mateixes , sense perjudici de la salvaguarda dels drets establerts a la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal . La persona avaluada tindrà dret a presentar al · legacions , en un termini de 10 dies des de la seva recepció , que seran objecte de valoració i resposta per part del Cap de Recursos Humans , o a la Gerència del òrgan competent en la matèria pel que fa a les borses específiques en un termini de 10 dies des de la seva recepció . Si per qualsevol motiu no es realitza l ’ avaluació i emissió del corresponent informe dins el període establert , es considerarà que la persona treballadora ha obtingut un informe positiu .
L ’ existència d ’ un informe negatiu , si bé no suposa la baixa de la borsa , és un element que impedeix la contractació en una vacant estructural com a personal laboral per substitució de persona treballadora per cobrir temporalment un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció , per a la seva cobertura definitiva , fins que s ’ assoleixen dos informes positius en finalitzar els període de contractació .
Si l ’ informe negatiu prové d ’ executar tasques realitzades en un lloc de treball definit per ocupar amb personal determinat en un àrea funcional , no se li tornarà a fer oferiment que impliqui executar tasques definides per aquesta àrea funcional determinada .
Un candidat no tornarà a ser avaluat quan consti al seu expedient personal l ’ informe de direcció i tutoria , i 2 informes positius .
Prèvia execució del decret d ’ exclusió definitiva de la persona candidata a la borsa degut a l ’ existència de dos informes negatius , s ’ executarà una avaluació i valoració per part del Cap de Recursos Humans i informació a la Comissió de borses .
Les funcions de la Comissió de borses respecte els informes seran : � Revisió i avaluació informes per tal d ’ ajustar-los a la realitat i necessitats dels llocs de treball . � Control d ’ execució per tal de respectar els terminis d ’ execució , comunicació i emissió de la Comissió de borses .
� Es donarà compte a la Comissió de borses en un termini no superior a deu dies naturals des de l ’ emissió i notificació a la persona interessada dels informes , i de les al · legacions i resolució de les mateixes si fos el cas .
� Anualment es farà un informe amb el recompte dels informes emesos , positius i negatius , i es portarà a la Comissió de borses .