Normativa funcionament Borses de treball - L'Auditori Normativa funcionament Borses de treball - L'Audit | Page 6

La renúncia s ’ entén realitzada tot i que no arribi la confirmació de la persona candidata , que es demana sempre , per correu electrònic o altres mitjans de notificació ( escrit per registre , burofax ).
Les renuncies o no localitzacions per a ofertes de feina fetes amb menys de 21 dies d ’ antelació no es computaran .
L ’ exclusió de la borsa de treball , per qualsevol de les causes anteriors , serà notificada a la persona afectada d ’ acord amb els principis generals en matèria de procediment administratiu .
De les exclusions i / o renuncies de les borses de treball s ’ informarà a la Comissió de borses .
En matèria de renúncies es regula :
A ) Pel que fa al personal laboral fix que s ’ integri en una borsa de treball de categoria diferent a la que ostenta com a persona treballadora a L ’ Auditori i que , per tant , en acceptar un lloc de treball de substitució de persona treballadora per cobrir temporalment un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció , per a la seva cobertura definitiva , haurà de passar a la situació d ’ excedència per incompatibilitat , s ’ aplicaran els criteris següents en matèria de renúncies :
Les renuncies a places no estructurals no comptaran com a renúncia , tret que es renunciï a contractes de relleu de durada superior a dos anys , en aquest cas la renúncia operarà com a tal i la persona candidata en rebrà la notificació i passarà al final de la borsa de treball de què es tracti . Les renúncies voluntàries al contracte de relleu un cop iniciat el contracte comptaran , en tot cas , com a renúncia , produint-se també l ’ exclusió del candidat d ’ aquella borsa . En el cas de cessar en el contracte de relleu per qualsevol de les causes legalment establertes , una vegada sol · licitat l ’ ingrés en la categoria d ’ origen , aquest es produirà en un termini no superior a 30 dies .
B ) Pel que fa al personal temporal que ocupi una vacant estructural i porti més de 2 anys com a mínim al lloc que ocupa , i s ’ integri en una borsa de treball de categoria diferent a la que ostenta , en acceptar un lloc de treball de substitució de persona treballadora per cobrir temporalment un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció , per a la seva cobertura definitiva , d ’ una altra categoria haurà de cessar voluntàriament del contracte i s ’ aplicaran els criteris en matèria de renúncies del punt A .
8 . Emissió d ’ informes
El / La Cap directe on presti servei la persona contractada temporal ha de realitzar els informes d ’ avaluació . Transcorreguts els tres primers mesos es realitzarà l ’ informe de direcció i tutoria del personal , als 12 mesos des de l ’ inici del contracte s ’ executarà l ’ informe d ’ avaluació de valoració professional , i des d ’ aquesta data es realitzaran informes d ’ avaluació cada 12 mesos fins que a l ’ expedient personal de la persona treballadora constin 2 informes positius . En tot cas sempre s ’ haurà d ’ emetre un informe a la finalització del contracte . En els casos en què el període de prestació sigui inferior a 12 mesos , s ’ emetrà si s ’ ha treballat