NOFC Febrer 2021 | Page 9

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
3 . Entre les comissions que es constitueixin en el si del consell escolar hi ha d ’ haver preceptivament una comissió econòmica , integrada , com a mínim , pel director o directora , que la presideix , el secretari o secretària i , en el seu cas , l ’ administrador o administradora , un professor o professora , un o una representant dels pares i mares i un o una representant dels i de les alumnes . La comissió econòmica supervisa la gestió econòmica del centre i formula , d ’ ofici o a requeriment del consell , les propostes que siguin escaients en aquesta matèria .
4 . El consell escolar pot autoritzar que s ’ incorporin d ’ altres persones membres de la comunitat educativa a una comissió quan sigui d ’ interès per als objectius de la comissió
Les comissions del Consell Escolar de l ’ Escola Matilde Orduña són :
Comissió Permanent President Representant de pares i mares Secretari
Comissió Econòmica President Representant del professorat Representant de pares i mares Secretari
Comissió de Convivència President 2 Representants del professorat 2 Representants de pares i mares Secretari
Comissió Reutilització de llibres President Representant de pares i mares Secretari
Annex Normes del procés electoral
1 Candidatures 1.1 Són candidats i candidates les persones següents : a ) Sector de representants del professorat : tots els membres del claustre . b ) Sector de representants dels pares i mares o tutors de l ’ alumnat : els pares , mares i els tutors o tutores de l ’ alumnat del centre , que n ’ exerceixen la pàtria potestat o la tutela i que figuren en el corresponent cens electoral . Les candidatures poden presentar-se acompanyades de l ’ aval d ’ una associació de pares i mares d ’ alumnat o d ’ una relació de pares i mares . c ) Sector de representants de l ’ alumnat : tot l ’ alumnat del centre que figura en el corresponent cens electoral i que no hagi estat objecte de sanció per conducta greument perjudicial per a la convivència del centre durant l ’ actual curs escolar o l ’ immediatament anterior . Les candidatures poden presentar-se acompanyades de l ’ aval d ’ una associació d ’ alumnes o d ’ una relació d ’ alumnes .
Febrer 2021 9