NOFC Febrer 2021 | Page 8

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
• Cap d ’ Estudis
• Representant de l ’ Ajuntament
• 6 Representants del professorat
• 5 Representants de pares i mares
• 1 Representant de l ’ AMPA
• 1 Representant del PAS
• Secretari
Article 46 Consell escolar . Funcionament
1 . Les funcions del consell escolar són les que estableix l ’ article 148.3 de la Llei d ’ educació . A més , li correspon vetllar i donar suport a l ’ equip directiu per al compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual , en el marc del projecte educatiu del centre , vincula l ’ acció del conjunt d ’ òrgans de govern unipersonals i col · legiats d ’ acord amb l ’ article 144.4 de la Llei d ’ educació .
2 . El consell escolar ha d ’ aprovar les seves normes de funcionament . En allò que no estigui previst s ’ han d ’ aplicar les normes reguladores dels òrgans col · legiats de l ’ Administració de la Generalitat .
3 . El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol · licita al menys un terç de les seves persones membres . A més , s ’ ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització .
4 . Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens . Si no és possible arribar-hi , la decisió s ’ adopta per majoria de les persones membres presents , llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada .
5 . La convocatòria de les reunions s ’ ha de trametre per la presidència del consell amb una antelació mínima de 48 hores , juntament amb la documentació que hagi de ser objecte de debat , i , si escau , d ’ aprovació . El consell escolar es pot reunir d ’ urgència , sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria , si totes les persones membres hi estan d ’ acord .
6 . Quan en l ’ ordre del dia s ’ incloguin temes o qüestions relacionades amb l ’ activitat normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat inmediata d ’ alguna persona membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar se ’ l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o qüestió corresponent .
Article 47 Consell escolar . Comissions de treball
1 . Les normes d ’ organització i funcionament poden establir comissions d ’ estudi i informació en el si del consell escolar i delimitar els àmbits d ’ actuació i les funcions que se ’ ls encomana per tal que formulin aportacions i propostes al plenari del consell .
Febrer 2021
2 . Les comissions incorporen , en tot cas , la direcció del centre o , en la seva representació , un altre òrgan unipersonal de direcció , un professor o professora , i un alumne o alumna o representant de les mares i els pares , sense perjudici del que s ’ estableix en l ’ apartat següent .
8