NOFC Febrer 2021 | Page 7

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
2.3 Òrgans col · legiats de participació
2.3.1 Consell Escolar ( DAC 102 / 2010 art . 19.1 . a , 27.3 , 28.3 , 45.5 , 45.6 , 46 , 47 ) Annex ENS / 2475 / 2012
Article 19 Normes d ’ organització i funcionament del centre . Contingut
1 . En el conjunt de normes d ’ organització i funcionament del centre s ’ han de determinar : a ) L ’ estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre , i la concreció de les previsions del projecte educatiu per orientar l ’ organització pedagògica , el rendiment de comptes al consell escolar amb relació a la gestió del projecte educatiu i , si escau , l ’ aplicació dels acords de coresponsabilitat .
Article 27 Consell escolar
3 . El centre determina la composició del consell escolar en les normes d ’ organització i funcionament , d ’ acord amb el projecte educatiu i respectant la legislació vigent . El reglament del consell escolar , un cop aprovat per aquest , s ’ integra en les normes d ’ organització i funcionament del centre .
Article 28 Renovació de les persones membres del consell escolar
3 . Si es produeix una vacant en el consell escolar , aquesta s ’ ha d ’ ocupar pel procediment establert a les normes d ’ organització i funcionament del centre . Si aquestes no ho preveuen , la vacant s ’ ha d ’ ocupar per la següent candidatura més votada en les darreres eleccions , sempre que mantingui els requisits que la van fer ser elegible com a representant . Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-la , la vacant roman sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar . La nova persona membre s ’ ha de nomenar pel temps que restava del mandat a la persona representant que ha causat la vacant
Última renovació : Gener 2015
Article 45 Consell escolar . Composició
5 . Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida a les seves normes d ’ organització i funcionament , d ’ acord amb el que s ’ estableixen aquest article i la resta de legislació vigent .
6 . En els centres de nova creació , el director o directora ha d ’ ajustar la composició del consell escolar respectant el que estableixen els apartats 3 i 4 . En els centres incomplets , quan el nombre de professorat no permeti assolir el que preveu l ’ apartat 3 , les normes d ’ organització i funcionament han d ’ establir que , en tot cas , hi hagi el mateix nombre de representants dels sectors a què es refereixen els epígrafs d ) i e ) de l ’ apartat 1 .
Febrer 2021
La composició del Consell Escolar de l ’ Escola Matilde Orduña és la següent :
• Director
7