NOFC Febrer 2021 | Page 10

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
d ) Sector de representants del personal d ’ administració i serveis : totes les persones que figuren en el cens electoral del personal d ’ administració i serveis . e ) Sector de representants del personal d ’ atenció educativa complementària : totes les persones que figuren en el cens electoral del personal d ’ atenció educativa complementària . 1.2 Les persones que en un mateix centre formen part de més d ’ un sector de la comunitat escolar únicament poden presentar-se com a candidates per a un dels sectors . Així mateix , les persones que són membres nats del consell escolar i alhora formen part d ’ un sector que hi és representat , no poden presentar-se com a candidates per a aquell sector . 1.3 Si el nombre de persones candidates a membres del consell escolar d ’ un determinat sector és inferior al nombre de llocs a cobrir , totes les persones membres del sector corresponent són elegibles com a representants d ’ aquell sector en el consell escolar . Si la persona elegida en aquestes circumstàncies ho és per al sector del professorat , del personal d ’ administració i serveis o del personal d ’ atenció educativa complementària , ha d ’ assumir la representació . Si la persona resulta escollida membre en representació del sector de l ’ alumnat o del sector de pares i mares o tutors , i no vol assumir la representació , el lloc queda vacant fins a la següent convocatòria d ’ elecció de membres . 1.4 Durant el període comprés entre la convocatòria de les eleccions i la realització de les votacions , els candidats i les candidates poden donar a conèixer les seves propostes , sempre que no interfereixin en la marxa ordinària del centre .
2 Cens electoral 2.1 Constitueixen el cens electoral de cada un dels sectors les persones següents : a ) Sector de representants del professorat : tots els professors i professores que integren el claustre en el moment de la convocatòria de les eleccions . b ) Sector de representants dels pares i mares o tutors de l ’ alumnat : tots els pares , mares i els tutors i tutores legals els fills i filles dels quals estan matriculats al centre en el moment de la convocatòria de les eleccions . c ) Sector de representants de l ’ alumnat : tot l ’ alumnat que es troba matriculat al centre en el moment de la convocatòria de les eleccions . d ) Sector de representants del personal d ’ administració i serveis : tot el personal d ’ administració i serveis funcionari o contractat per l ’ administració titular , o per l ’ administració local en el cas de les escoles i de les escoles d ’ educació especial , que presta serveis al centre en el moment de la convocatòria de les eleccions . e ) Sector de representants del personal d ’ atenció educativa complementària : tot el personal d ’ atenció educativa complementària funcionari o contractat per l ’ administració titular , que presta serveis al centre en el moment de la convocatòria de les eleccions . 2.2 El director o directora ha de fer públiques al tauler d ’ anuncis del centre , i sempre en l ’ interior del centre , les dades dels cens electorals de cada sector en el moment de la convocatòria de les eleccions . Es publiquen únicament les dades que siguin imprescindibles a l ’ efecte de permetre identificar les persones electores , i en cas que sigui necessari publicar el DNI , s ’ ha de fer amb els 4 últims dígits xifrats . Així mateix , ha d ’ obrir un termini de tres dies lectius per a la presentació de reclamacions en relació amb les dades dels cens electorals publicades , i prendre les mesures adequades per a la resolució de les possibles reclamacions , de forma que els cens definitius , que aproven les respectives meses electorals , s ’ han de fer públics amb una antelació mínima de set dies respecte la data de les eleccions de cada sector .
3 Meses electorals
Febrer 2021 10