NOFC Febrer 2021 | Page 11

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
3.1 Per a cada sector de la comunitat escolar , tret del sector representant del personal d ’ administració i serveis i del sector representant del personal d ’ atenció educativa complementària , es constitueix una mesa electoral , presidida pel director o directora del centre , encarregada d ’ aprovar el cens electoral , de publicar la relació de les persones candidates amb una antelació mínima de tres dies a la votació , d ’ organitzar la votació , de fer l ’ escrutini i de fer constar en acta pública els resultats de la votació , així com de resoldre els dubtes i reclamacions que es puguin presentar . 3.2 La composició de les meses electorals és la següent : a ) Per a l ’ elecció de les persones representants del sector del professorat , la mesa electoral està formada pel director o directora , o òrgan de govern en qui delegui , pel professor o professora amb més antiguitat al centre i pel professor o professora amb menys antiguitat , que actua de secretari o secretària de la mesa . Si totes les persones tenen la mateixa antiguitat , en forma part el professor o professora de major o menor edat , respectivament . b ) Per a l ’ elecció de les persones representants del sector dels pares i mares o tutors de l ’ alumnat , la mesa electoral està formada pel director o directora del centre , o òrgan de govern en qui delegui , i per dues persones designades per sorteig entre totes les que integren el cens d ’ aquest sector . D ’ entre les persones designades , la de menys antiguitat al centre actuarà de secretari o secretària de la mesa i , en cas de coincidència , ho farà la de menor edat . c ) Per a l ’ elecció de les persones representants del sector de l ’ alumnat , la mesa electoral està formada pel director o directora del centre , o per l ’ òrgan de govern en qui delegui , i per dues persones designades per sorteig entre els i les alumnes elegibles del centre . D ’ entre les persones designades , l ’ alumne o alumna del curs superior actuarà de secretari o secretària i , en cas de coincidència , ho farà la de major edat . d ) Per a l ’ elecció de les persones representants del personal d ’ administració i serveis i del personal d ’ atenció educativa complementària , es constitueix una mesa electoral única , formada pel director o directora , o òrgan de govern en qui delegui , pel secretari o secretària del centre , que exerceix també aquesta funció en la mesa electoral , per la persona que figura en el cens electoral del personal d ’ administració i serveis amb més antiguitat en el centre , i per la persona que figura en el cens electoral del personal d ’ atenció educativa complementària amb més antiguitat en el centre . Quan coincideixen persones de la mateixa antiguitat , en forma part la de major edat .
4 Procediment d ’ elecció dels i de les representants dels diferents sectors del consell escolar 4.1 Sector de representants del professorat : a ) L ’ elecció s ’ efectua en una sessió extraordinària del claustre , convocada amb aquest punt únic en l ’ ordre del dia . b ) Cada professor o professora pot votar un nombre màxim de persones candidates igual al nombre de representants d ’ aquest sector a renovar en el consell escolar . 4.2 Sector de representants dels pares i mares de l ’ alumnat : a ) Les associacions de pares i mares d ’ alumnat o els grups de pares i mares que avalen una candidatura poden designar una persona que actuï a la mesa electoral com a supervisor o supervisora . b ) Cada elector o electora pot votar un nombre màxim de persones candidates igual al nombre de representants d ’ aquest sector a renovar , en aquest procés electoral , en el consell escolar . Poden votar el pare i la mare o tutor o tutora respectiu , llevat que la pàtria potestat de l ’ alumne estigui conferida en exclusiva a un dels progenitors , en aquest cas només aquest té dret de vot . 4.3 Sector de representants de l ’ alumnat :
Febrer 2021 11