DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 76

Autonomni database cloud servisi Za developere enterprise aplikacija, neke tehnologije nikada neće biti više od crnih kutija u okviru kompanijskog IT okruženja. Ali tehnologija koja može da unapredi performanse aplikacije svoj posao radi mnogo bolje kada developeri znaju više o njoj ili, još bolje, kada tehnologija može sama, bez ljudske intervencije, da poboljša performanse aplikacije. K ada pričamo o developeri- ma koji razvijaju aplikaci- je koje koriste Oracle re- lacionu bazu podataka mislimo na svakog developera koji na neki način koristi podatke koji se nalaze unutar Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA Oracle baze podataka i funkciona- lnosti Oracle baze podataka za o- bradu istih. To uključuje front-end ili web deve- lopere koji su fokusirani na UI i koji koriste REST service da na jednosta-