DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 77

van način dođu do podataka u bazi, kao i back-end developere kojima je interakcija sa bazom kroz njihov kod deo svakodnevice. Web developer se može fokusi- rati samo na front-end tehnologije i može tretirati bazu podataka kao crnu kutiju. Međutim, i oni često moraju da imaju uvid u to kako tehnologija koja je deo baze po- dataka može pomoći u okviru pro- jekata na kojima rade. Oracle relaciona baza podataka poseduje veliki broj funkcionalno- sti koje mogu pomoći developerima da ostvare svoje ciljeve dosta brže i lakše i značajno skrate vreme razvo- ja aplikacije bez potrebe za pisanjem dodatnog koda. Time se smanjuje ukupna količina koda koji se kasnije održava i najčešće povećavaju uku- pne performanse aplikacija. Zablude i pogrešni pristupi Ali i dalje postoje barijere koje sprečavaju developere da više ko- riste Oracle bazu u okviru razvoja aplikacija – tj. i dalje su prisutne za- blude i pogrešno poimanje konce- pta baze. Jedna od glavnih zabluda je da se baza podataka posmatra samo kao „kofa za bitove”, tj. samo kao prostor za skladištenje podataka. Određeni broj developera se aktivno trudi da database tehnologije koristi što manje i da bazu podataka koriste samo kao malo bolji fajl sistem za smeštanje i pristup informacijama. Problem sa ovakvim pristupom je što se koristi praktično najmanji se- gment database tehnologija i što se veliki broj funkcionalnosti ponovo projektuje u samom kodu aplikacije, na šta se troši dosta vremena i truda. Baze podataka su projektovane da efikasno upravljaju podacima i na taj način i treba da se koriste – kao data management sistemi. Određeni broj developera ne ko- risti funkcionalnosti baze podatka, zbog toga što žele da njihove apli- kacije budu agnostične u odnosu na baze podataka. Na ovaj način gube mogućnost da se podaci obrađuju Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA