DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 78

na mestu gde se i nalaze – u bazi po- dataka. Umesto toga, svi podaci se moraju prebaciti na aplikativni nivo – nezavisno od količine podataka. Ovaj pristup može biti odgovarajući za aplikacije koje obrađuju veo- ma malu količinu podataka, ali za produkcione sisteme koji upravljaju velikom količinom podataka pred- stavlja nedovoljno performantno i nedovoljno skalabilno rešenje. Pored ovoga javlja se još jedan čest slučaj, a to je da developeri bazu podataka tretiraju kao crnu ku- tiju. Čak i ako developer ne tretira bazu podataka kao puko skladište podataka, retko se udubljuje u de- talje njenog funkcionisanja. Time je onemogućen da iskoristi tehnolo- giju baze podataka u potpunosti i propušta šansu da olakša sebi po- sao i poboljša perfomanse aplikaci- je koju razvija. Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA U ovakvim slučajevima Oracle Autonomous Database Cloud ser- vis pomaže developerima, jer više ne moraju da brinu o performan- sama upita, da li su kreirali indekse na kolonama, koliko procesorskih resursa je raspoloživo bazi, itd. Prednosti autonomne baze podataka Devedesetih godina, develo- peri i administratori baza podata- ka su morali tačno da znaju kako da napišu dobro formulisan SQL upit da bi dobili zadovoljavajuće perfor- manse. Ako bi negde pogrešili, to bi značajno uticalo na performanse aplikacije u negativnom smislu. Vre- menom je Oracle u svojoj relacionoj bazi podataka implemetirao funk- cionalnosti koje su automatizovale i samostalno optimizovale određene