DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 79

funkcije, tako da developeri i DBA nisu više morali da razmišljaju o nji- ma. Zahvaljujući cost based optimi- zaciji upita, više ne moramo da zna- mo kako precizno da strukturira- mo upit, koje tabele se moraju prvo spojiti, itd. Sledeći korak u evoluci- ji je SQL Tuning Advisor koji savetu- je DBA kako da optimalno podesi bazu podataka u cilju povećanja SQL performansi. Ali sada, sa Oracle au- tonomnom bazom podataka, baza podataka više ne obaveštava deve- lopere i DBA šta da rade – sada baza podataka jednostavno sama obavi sve korake neophodne za optimalnu konfiguraciju. Sa Oracle Autonomous Database Cloud developeri mogu potpuno da se fokusiraju na razvoj aplikacija i ne moraju trošiti vreme razmišljajući da li bazu podataka koriste na naj- optimalniji način i da li će uopšte baza podataka obezbediti potrebne performanse za rad aplikacije. Auto- nomna baza podataka će uraditi sve šta je neophodno da aplikacija dobi- je potrebne performanse i najbrže vreme odziva. Ako je neki SQL upit potrebno optimizovati, autonomna baza će to samostalno uraditi. Ako je potreban indeks na nekoj kolo- ni, autonomna baza će je indeksirati. Ako je potrebno reorganizovati po- datke na disku ili u memoriji, baza će to uraditi. Oracle Autonomous Database Cloud pruža developerima platfor- mu za upravljanje podacima koja je- dnostavno funkcioniše. Io Više informacija na: https://www. oracle.com/database/autonomous- database.html Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA