DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 34

Bojan Sovilj Analitika u oblaku Poslednjih godina izdvajaju se dva trenda koja imaju ogroman uticaj na to kako moderne kompanije poboljšavaju svoju konkurentnost. Ta dva trenda su računarstvo u oblaku i poslovna analitika. Ovaj tekst će se skoncentrisati na cloud i prednosti koje ovakav vid pristupa analizi podataka ima u odnosu na tradicionalne on premise tehnologije. Z a početak, cloud nudi ela- stičniji model. Bili smo svedoci, a i danas sve- dočimo o pogrešnim procenama kada su u pitanju računarski resur- si neophodni da kompanije skalira- ju svoj biznis. Dešava se ili da pot- cenimo naše potrebe, pa angažovani resursi nisu u stanju da opsluže potrebe poslovanja (underscale), Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA ili da angažujemo previše resursa (overscale). U prvom slučaju gubi- mo jer dok čekamo nove resurse gu- bimo kupce, a u drugom slučaju gu- bimo jer plaćamo resurse koje ne angažujemo. Ovo se ne dešava u cloudu – angažovani resursi će pot- puno odgovarati potrebama bizni- sa. Na klik miša ili, još bolje, upotre- bom CloudFront, Terrafront i sličnih