DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 33

ograniče u dosegu i šteti koju na- nose. Dakle, iako je akt balansiranja između upotrebljivosti i bezbedno- sti zaista izazovan, naročito u veoma konkurentnom okruženju u kome većina kompanija radi, to je oblast koja zahteva inovativne pristupe i pametan izbor dizajna. Proizvođači ne mogu priuštiti da ignorišu bez- bednost u korist same upotrebljivo- sti i moraju zadržati bezbednost vi- soko na svojoj listi prioriteta. Zaključci Često se smatra da je primar- ni metod koji se koristi za izvršavanje preuzimanja naloga preko fišing na- pada, koji se najčešće postiže krađom korisničkih kredencijala za logova- nje pomoću socijalnog inženjeringa. Međutim, Check Pointovo nedavno istraživanje DJI dronova ilustruje kako postoje i druge metode dostupne saj- ber kriminalcima. Ono takođe funkcioniše kao pod- setnik kako se i korisnički i korporati- vni podaci podjednako sve više drže u cloudu preko platformi za koje vero- vatno ne mislimo da sadrže takve ose- tljive podatke. Na žalost, podaci koji se čuvaju u cloudu su u većem riziku od neželjene izloženosti, zbog toga što su izvan korisničkog perimetra i kon- trole. Kao rezultat toga što su podaci sačuvani u cloudu dostupniji, korisnici treba da budu oprezni u pogledu toga kome će verovati kada se radi o naj- osetljivijim podacima i da izaberu ser- vise bazirane na cloudu koji nude ade- kvatnu bezbednost. Prošle godine, Check Point Rese- arch je ilustrovao kako bi akteri pre- tnji mogli da se infiltriraju u privatne kuće ili korporativne kancelarije pre- ko kamera koje se nalaze u pame- tnim usisivačima. Pre toga, podi- gnuta su upozorenja u vezi bežičnih IP kamera koje mogu da deluju kao potencijalne ulazne tačke za sajber kriminalce. Ovaj poslednji primer kako bi dronovi mogli nuditi prozor za sajber špijunažu je samo još je- dan kanal iz koga se osetljivi poda- ci mogu prikupljati i onda skladištiti u cloud – i otuda se moraju shvati- ti ozbiljno. Organizacije su snažno upozorene da imaju to na umu kada strukturiraju kako se čuvaju njihovi sopstveni inter- ni podaci. Štaviše, one bi trebalo da to imaju prvo na umu kada biraju cloud servis i da se uvere da postavljaju pra- va pitanja u pogledu toga kako taj ser- vis štiti bezbednost njihovih korisnika. Jer, iako je istina da su IoT uređaji značajno uvećali površinu napada u petoj generaciji sajber bezbednosti, to je pre sam oblak i neovlašćeni pristup njemu, što predstavlja veliki rizik za or- ganizacije u svim industrijama. Kao re- zultat, organizacije moraju da garan- tuju da su svesne rizika uključenih u današnju globalnu igru poslovanja i da preduzmu ispravne mere koje su potrebne da bi se obezbedilo da one ne budu sutrašnja žrtva. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA