DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 32

ovo, naravno, ima svoje prednosti, to takođe znači da su oni podložniji na- padima za preuzimanje naloga. Zbog toga, od vitalnog značaja je da provaj- deri cloud servisa zaštite svoje kori- snike nudeći mehanizam autentifikaci- je sa dva faktora. Time se može obe- zbediti sigurna autentifikacija za ko- risnike koji žele da pristupe njihovim servisima na daljinu. Još jedna pouka ovog istraživanja je potreba segmentacije ne samo na nivou mrežne infrastrukture, već i u procesu identifikacije korisnika, pri Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA čemu pristup jednom servisu neće odmah podjednako pratiti pristup svim servisima. Segmentacija je politika koja se preporučuje svim organizacijama širom njihovih IT mreža kako bi su- zbile i ograničile štetu nanetu po- tencijalnim napadom. Naravno, na sličan način kako bi trebalo da po- stoji segmentacija IT mreže, takođe može i treba da postoji segmentaci- ja podataka koji su pohranjeni u njoj. Isto tako, za provajdere servisa ba- ziranih na cloudu segmentacija je najvažnija za minimiziranje potenci- jalne površine napada. Neuspevanje da se ovaj proces implementira ko- rektno je to što je omogućilo Check Pointovom timu da iskoristi proces identifikacije jednog sistema i ostvari pristup svim ostalim elementima po- vezanim na njega. Segmentacija podataka koju de- veloperi veba i aplikacija podje- dnako mogu da usvoje kada grade svoje korisničke platforme je stvar- no ključni način na koji organizaci- je mogu obezbediti da se napadači