Kuntoutuksen ohjaaja 2/2022 - Page 4

3

Sosiaalinen kuntoutus palvelujärjestelmän osana ja käytännön toimintana

Sosiaalinen kuntoutus kirjattiin sosiaalihuoltolakiin vuonna 2015. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan syrjäytymisen torjuminen, osallisuu- den edistyminen ja sosiaalisen toimintakyvyn vah- vistuminen. Sosiaalisen kuntoutuksen kohderyhmät ja toimintakäytännöt vaihtelevat eri kunnissa ja niis- sä pyritään kehittämään mahdollisimman hyvin asi- akkaiden palvelutarpeita kohtaavia sosiaalisen kun- toutuksen palveluita.

Ammattikorkeakoulujen kuntoutusalan koulutusten osaamista kehitetään Osaamista kuntoutukseen ver- kostossa (OsKu). Yksi kehitettävä osa-alue on kun- toutuksen palvelujärjestelmä -osaaminen. Osana tä- tä kehittämistyötä kesällä 2022 nauhoitettiin kaksi podcastia sosiaalisesta kuntoutuksesta.

Podcastit ja teksti:

Teppo Karapalo, kuntoutuksen ohjauksen lehtori, Jamk

Kuvat: Pixabay (ryhmä) ja Mari Tamminen (pitkospuut)

Toisessa podcastissa projektipäällikkö Helka Raivio THL:stä kertoo sosiaalisesta kuntoutuk- sesta käytännön toimintana.  Raivio toteaa so- siaalisen kuntoutuksen olevan tarkoitettu eri- tyisesti työmarkkinoiden ulkopuolella oleville työikäisille henkilöille, joilla usein ovat ongel- mat kasautuneet, he ovat pudonneet palvelui- den ulkopuolelle ja heillä on monialaisen pal- velun tarvetta. Hän korostaa esimerkiksi ma- talan kynnyksen toiminnan ja kokemusasian- tuntijuuden merkitystä sosiaalisessa kuntou- tuksessa.

Voit kuunnella podcastin tästä

Ensimmäisessä podcastissa sosiaalineuvos Virva Juurikkala STM:stä kertoo sosiaalisesta kuntoutuk- sesta osana kuntoutoutuksen palvelujärjestelmää. Juurikkala toteaa sosiaalisen kuntoutuksen olevan kuntien ja vuoden 2023 alusta lähtien hyvinvointi- alueiden järjestämisvastuulla. Hän nostaa podcas- tissa esiin keskeisinä sosiaalisen kuntoutuksen ele- mentteinä muun muassa yksilöllisen ja asiakkaan tarpeista lähtevän palvelun ja monialaisen yhdessä tekemisen merkityksen.

 

Voit kuunnella podcastin tästä.