Kuntoutuksen ohjaaja 2/2022 | Page 5

4

SOS-lapsikylä

Matalan kynnyksen palvelut lapsille ja nuorille verkossa

SOS-Lapsikylä on kansainvälinen lastensuojelu- järjestö, joka toimii yli 130 maassa. Suomessa se on toiminut vuodesta 1962 lähtien, tarjoten en- naltaehkäiseviä, nuorten, avohuollon ja sijais- huoltopalveluita. Järjestön tavoitteena on auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja perheitä Suomessa ja maailmalla. Toimintaa ohjaavia ar- voja ovat rohkeus, sitoutuminen, luottamus, vas- tuullisuus ja vaikuttavuus.

SOS-Lapsikylä tarjoaa myös mm. matalan kyn- nyksen chat-palveluita lapsille ja nuorille. Näitä ovat Apuu-chat ja Sekasin-chat, missä olimme harjoittelussa. Chatit toimivat verkossa, mikä mahdollistaa yhteydenotot paikasta riippumatta. Päivystäjinä työskentelee sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan ammattilaisia sekä luotettavia va- paaehtoisia. Toimintaa ohjaavat verkkoauttami- sen periaatteet, esim. anonyymius, yhdenvertai- suus, kiireettömyys ja luottamuksellisuus. 

Apuu-chat on 7-15 -vuotiaille apua tarvitseville lapsille tarkoitettu palvelu, johon he voivat ottaa yhteyttä kun tuntevat olonsa turvattomaksi tai uhatuksi. Chat on auki kello 9–22 vuoden jokai- sena päivänä. Yleisimpiä yhteydenottoihin liitty-

viä aiheita ovat

mielen hyvinvoin-

ti, ihmisuhteet, ko-

ti ja perhe, kiusaa-

minen sekä arjessa

selviytyminen ja

vapaa-ailka.

Haastattelimme Apuu-chatin projektityöntekijä Noora Lambertia, joka kertoo, että tärkeintä on luoda turvallinen ja rauhallinen tila lapselle kes- kusteluun, sekä itselle työntekijänä. Työntekijän rooliin kuuluvat myös harjoittelijoiden ja vapaa- ehtoisten tukeminen ja ohjaaminen keskuste- luissa, sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet. Lam- bertin mukaan Apuu-chatin merkitys on se, että lapsi ja nuori saa tarvitsemansa aikuisen läsnäo- lon, sekä tulee nähdyksi ja kuulluksi. Aikuisen velvollisuus on huolehtia, että lapsi saa tarvitse- maansa apua, sekä kertoa lapsen oikeuksista.

Aukioloajat tukevat lapsen vuorokausirytmiä ja mahdollistavat, että lapsi saa apua tarvitsemaan- sa aikaan. Verkossa toimivat palvelut mahdollis- tavat saavutettavuuden sellaisille lapsille, joilla

palvelut eivät ole lähellä, kertoo Lambert. Digi- maailma on osa lasten elämää ja luonteva tapa kommunikoida. 

Lambertin mukaan jokainen keskustelu ja koh- taaminen ovat erilaisia. Ennakkoon ei voi valmis- tautua kovinkaan paljon, koska ei voida tietää, millainen seuraava keskustelu on. Toimintaa oh- jaavat kirjoittamalla käyty vuorovaikutus ja sii- hen liittyvät erityispiirteet, sekä niiden tunnista- minen. SOS-Lapsikylän visio on, että jokainen lapsi saisi tarvitsemansa tuen, mihin pyrimme mm. myönteisellä tunnistamisella ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisella.  Lambert kertoo myös, että Apuu-chatin vaikuttavuutta mitataan esimerkiksi sillä, kuinka moni lapsi on saanut tietoa lapsen oikeuksista ja kuinka monta lasta chat-palvelu on auttanut.

Apuu-chat tekee yhteistyötä Sekasin-chatin kanssa. Sekasin Kollektiivi perustettiin v. 2021, ja sitä koordinoi MIELI ry, Suomen Punainen Risti, Setlementtiliitto sekä SOS-lapsikylä. Sekasin- chat on valtakunnallinen keskustelualusta, joka on tarkoitettu 12-29 -vuotiaille nuorille mielen- hyvinvoinnin ja mielenterveyden ongelmien en- naltaehkäisyssä ja tukemisessa. Se tarjoaa mah- dollisuuden keskustella mieltä askarruttavista asioista niin, ettei kukaan jäisi yksin. Yhteyden- otoissa nousevat esille paha olo, ihmissuhdeon- gelmat, arjessa selviytymiseen liittyvät ongelmat sekä itsetuhoisuus. Chat toimii suomeksi (ma-pe klo 9-24 ja la-su klo 15-24) ja ruotsiksi (ma & to klo 14-19 ja la klo 16-20).

Harjoittelussamme päivystäjinä saimme mahdol- lisuuden kohdata lapsia ja nuoria meille uudella tavalla digiympäristössä. Aiheet keskusteluissa ovat vaihtelevia ja haastavissa tilanteissa tiimi- läisten tuki on ollut korvaamatonta.

Lähteet: https://www.sos-lapsikyla.fi/

https://www.sekasin247.fi

 

Teksti: Heidi Udd ja Nina Udd

kuntoutuksen ohjaaja -opiskelijat

Kuva: Apuu-chat joulukampanja