Kuntoutuksen ohjaaja 2/2022 | Page 9

8

Kotihoidon etäpalvelu Ylöjärvellä

Ylöjärven kaupungin kotihoidossa on käytössä etähoiva osana kotihoidon palveluita. Etähoivaa laajennettiin PirKati-hankkeen (Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille) myötä keväällä 2022 etäpalveluksi, jonka myötä ikääntyneille oli mah-

dollista tarjota etähoivan lisäksi kokonaisvaltai-

semmin hyvinvointia edistäviä etäkäyntejä. Pal-

velun sisällöiksi suunniteltiin liikuntaa, kulttuuria ja mielen hyvinvointiin liittyviä teemoja. Kevään kokeilu sai hyvän vastaanoton ja hanke sai jatko-

ksi syksyllä 2022 PirKoti-hankkeen (Tulevaisuu-

den kotona asumista tukevat palvelut).

Etäpalvelulla tuetaan hyvinvointia kokonaisval-

taisesti ja se tarjoaa osallisuuden kokemuksia myös vanhuksille, jotka asuvat pitkän välimatkan päässä fyysisten palveluiden piiristä. Etenkin omaishoitajilla voi perhetilanne olla sellainen, että kotoa poistuminen on hankalaa, koska hoi-

dettavaa ei ole turvallista jättää yksin ja sijaishoi-

tajaa voi olla vaikea saada. Tämän vuoksi sosiaa-

linen kanssakäyminen vähenee ja kodin ulkopuo-

linen toiminta rajoittuu vain välttämättömiin asiointeihin. Siksi onkin hyvä, että teknologia mahdollistaa erilaiset kotiin tuotavat palvelut. Ja vaikka eräs ikäihminen huolestuneena kyselikin, tällä palvelulla ei ole tarkoitus korvata ”oikeita” tapaamisia, vaan nimenomaan tarjota joustava vaihtoehtoja muiden rinnalle.

Etätapaamiset toteutuivat kahdesti viikossa. Tiistaisin ohjelmassa oli tuolijumppaa. Torstaisin puolestaan kokoontui keskustelevampi taide- ja kulttuurihetki. Ohjelmassa oli esimerkiksi kirjas-

ton palveluiden neuvontaa, keskustelua taiteesta ja kulttuurista sekä yhteisötaiteilijan ohjaamaa toimintaa, joka sisälsi esimerkiksi maalausta, runonlausuntaa ja muisteluita. Toiminnan alussa ryhmäläisille vietiin laitteet, ohjelma, ohjeet laitteiden käyttöä varten ja palautekysely sekä materiaalipaketti taide- ja kulttuurihetkeä varten. Ohjelmaa käytiin huolellisesti läpi ja laitteen käyttöä harjoiteltiin yhdessä. Ryhmäläisille pai-

notettiin toiminnan vapaaehtoisuutta. Jokainen sai osallistua omien voimavarojen ja aikataulujen mukaan.

Ikääntyneiden kuntoutuksessa pääpaino keskit-

tyy herkästi fyysisen toimintakyvyn tukemiseen, mutta entistä enemmän olisi hyvä huomioida kokonaisvaltaisen ja laaja-alaisen hyvinvoinnin tukeminen. Elämänlaadun kohentuessa aktiivi-

suus lisääntyy, kaatumisriski vähenee sekä kyky selviytyä päivittäisistä askareista vahvistuu. Etäyhteys tarjoaa uusia keinoja osallisuuteen ja palvelun sisältöä on helppo räätälöidä osallistu-

jien toiveiden mukaan.

Toiminnan alussa oli epävarmuutta etäyhteyden toimivuuden suhteen. Ylöjärven kunnan alue on laaja ja kotipalvelun työntekijöillä oli tiedossa, että paikoittain esiintyy kuuluvuusongelmia. Laitteet testattiin jokaisen osallistujan kotona ja kaikkiin saatiin yhteys jo ensikokeilulla. Kaikki etäryhmäläiset vaikuttivat vilpittömän innostu-

neilta kokeilun sekä tapaamisten aikana. Saatu palaute on ollut pääasiassa positiivista, alla muu-

tamia kommentteja ryhmiin osallistuneilta:

”Tuntuu ihan kuin olisitte olleet täällä!”

”Runojen myötä tuli lapsuus mieleen.”

”Oli mukava muistella menneitä ja keskustella asioista yhdessä.”

”Kylläpä tämä piristi mieltä.”

Palautteiden perusteella palvelu on siis varsin onnistunut ja sen vaikutus ikääntyneiden sosiaa-

liseen toimintakykyyn on positiivinen.

Teksti: Tiina Helimäki

Grafiikka: Mari Tamminen, kuntoutuksen ohjaaja- opiskelija

Kuva: Teknologia pitää meidät lähellä toisiamme.