Kuntoutuksen ohjaaja 2/2022 | Page 10

9

korkeakouluopiskelijan näkökulmasta

Mitä ammatillisen kuntoutuksen palveluita Coronaria Verve Vantaa järjestää ja millainen on toimenkuvasi Vantaan toimipaikassa?

Coronaria Verve Vantaa toteuttaa Kelan kustantamaa ammatillista kuntoutusta ja palveluvalikoimaan si- sältyvät Taito-kuntoutus, Kiila-kuntoutus, Ammatilli- nen kuntoutusselvitys (AKSE) sekä työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK). Työskente- len ammatillisena kuntoutusohjaajana Taito-kuntou- tuksessa, jonka työryhmän jäsenenä toimin työelä- mänasiantuntijan roolissa. Koulutukseltani olen lähi- hoitaja, kuntoutuksen ohjaaja AMK ja kohta myös työkykykoordinaattori. Ammatillinen Taito-kuntou- tus on moniammatillista kuntoutusta. Moniamma- tilliseen työryhmään kuuluvat Vantaalla toimintate- rapeutti, sosionomi, työelämänasiantuntija, lääkäri, psykologi, fysioterapeutti sekä IT-ohjaaja. Minun työnkuvaani kuuluvat asiakkaiden omaohjaajana toimiminen, ryhmien vetäminen sekä työparina toimiminen. 

Kenelle Taito-kuntoutus on suunnattu ja mitä se pitää sisällään?

Taito-kuntoutus on tarkoitettu 18–64- vuotiaille asiakkaille, joilla sairaus tai vamma vaikeuttaa työ- elämään tai opiskeluun pääsemistä, siellä jatkamista ja sinne palaamista. Asiakkaalle kuntoutus on mak- sutonta. Kuntoutus koostuu yksilöllisistä tapaamisis- ta omaohjaajan sekä muun moniammatillisen työ- ryhmän jäsenten kanssa, ryhmäosuuksista sekä 50- 70 vrk pituisesta työharjoittelujaksosta. Kuntoutus kestää keskimäärin n. 15 kk.

Miten siihen on mahdollista hakeutua?

Taito-kuntoutukseen haetaan Kelan kuntoutushake- muksella KU-101. Liitteeksi tarvitaan lääkärin B- lausunto, jossa todetaan ammatillisen kuntoutuk- kuntoutuksen tarve.

Mitkä ovat Taito-kuntoutuksen tavoitteita?

Tavoitteet ovat toki yksilöllisiä jokaisen asiakkaan kohdalla, mutta tavoitteena voi olla pääsy tai takai- sin paluu työelämään joko suoraan työharjoittelun tai koulutuksen kautta. Tavoitteena on myös, että asiakas saa neuvoja ja ohjausta siitä, kuinka hän voi itse vaikuttaa omaan työ- ja toimintakykyynsä sekä hyvinvointiinsa. Palvelun päättyessä asiakas saa ammatillisen suunnitelman, joka auttaa häntä löy- tämään sopivan väylän työelämään tai opiskeluun. 

Millainen on Taito-kuntoutuksen vaikuttavuus asiakkaalle?

Taito- kuntoutukseen ohjautuu paljon asiakkaita, joilla on sosiaalisten tilanteiden pelkoja, mielenter- veysongelmia ja pitkiä poissaoloja työelämästä tai heillä ei ole työelämästä kokemusta juuri lainkaan. Asiakas saa kuntoutuksesta tukea omaan elämänti- lanteeseensa, arkeensa, voimavaroihinsa sekä myös ryhmässä toimimiseen. Ryhmäjaksoilla on myös vertaistuellinen vaikutus asiakkaalle, kun hän huo- maa, ettei olekaan yksin tilanteessaan. Ryhmässä asiakkaita on keskimäärin n. 7, jolloin ryhmäytymi- nenkin on helpompaa. Kuntoutuksen aikana asiak- kaat ovat kertoneet, että ryhmän tuki on ollut voi- maannuttavaa ja ilmapiiri on ollut luottamuksellis- ta, joten he ovat uskaltautuneet avautua omista vai- keista asioistaan. Taito-kuntoutuksessa on siis mu- kana myös sosiaalisen kuntoutuksen elementtejä. Lisäksi asiakkaat ovat kokeneet saaneensa omaoh- jaajaltaan tärkeää tukea ja ohjausta kuntoutuksensa aikana.

Onko asiakkaalla mahdollista saada jatkopalveluna ammatillista kuntoutusta Taito-kuntoutuksen jälkeen?

Asiakas voidaan ohjata Taito-kuntoutuksen päätyt- tyä esim. työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutukseen (TEAK), jos ammatillinen suunnitel- ma ei ole vielä selvillä.

TAITO-kuntoutus, asiantuntijahaastattelu

Kuva: Haastattelussa Coronaria Verve Vantaalla työskentelevä ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja Karoliina Maununiemi.

Teksi ja kuva: Toni Vihelmaa, Kuntoutuksen ohjaaja- opiskelija