Kuntoutuksen ohjaaja 2/2022 | Page 11

Millaisia työtehtäviä sinulla on kirjastossa?

Olen päätyönä tehnyt kirjojen lajittelua ja hylly- tystä. Olen myös tehnyt varausten hakua ja kirjo- jen lähettämistä toisiin kirjastoihin. Lisäksi olen välillä tuuraillut muita työtekijöitä asiakaspalve- lussa. 

Miten olet viihtynyt työkokeilussa ja mitä hyötyä siitä on ollut?

Kirjastossa työskentely on ollut mieluisaa ja sopi- van rauhallista. Työtehtävät ovat olleet mukavia ja olen oppinut kirjastotyössä tarvittavia työnteon taitoja. Työaika on ollut sopiva ja työporukka on ollut mukavaa. Työpaikan esihenkilö ja myös muut työntekijät ovat auttaneet minua aina tarvittaessa. Koen saaneeni vahvistusta sille, että tämä voisi tu- levaisuudessa olla minulle sopiva työ ja että voisin hakeutua opiskelemaan kyseiselle alalle.

Mitä ammatillinen Teak-kuntoutus ja siihen liittyvä työkokeilujakso on tuonut elämääsi sosiaalisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta?

Olen saanut lisää tekemistä ja sisältöä elämääni. Työskentely kirjastossa on lisännyt vuorovaikutus- ta ja sosiaalista kanssakäymistä ihmisten kanssa, kun ympärillä on ollut työyhteisö ja kirjastossa asioivia asiakkaita. Olen ollut vähemmän yksinäi- nen. Arjen hallinta, nukkuminen ja kokonaisvaltai- nen jaksaminen ovat parantuneet, koska on ollut työpaikka, johon mennä 3 kertaa viikossa. Sain varsinkin kuntoutuksen alussa paljon vertaistukea muilta Teak-ryhmäläisiltä. Omaohjaaja on ollut tärkeä kuntoutuksen aikana. Häneltä olen saanut apua ja tukea aina tarvittaessa.

Teak- kuntoutus sosiaalisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta

Teak- kuntoutus sosiaalisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta

10

10

Haastattelin ammatillisessa kuntoutuksessa ole- vaa naisasiakasta, joka on ollut Coronaria Verve Vantaan Teak-kuntoutuksessa n. 5 viikkoa. 

Voisitko kertoa hieman itsestäsi ja omasta elämän- tilanteestasi?

Olen aikoinaan suorittanut maatalouden perus- ja ammattitutkinnon ja tein alan töitä hetken aikaa ennen kuin terveys tilanteeni heikkeni. Olen myös työskennellyt lyhyitä aikoja esimerkiksi kukkakau- passa ja museossa sekä tehnyt arkistointi töitä. Nyt olen ollut jo jonkin aikaa poissa työelämästä mielenterveys ongelmien vuoksi. Minun työ- ja toimintakykyäni ovat haitanneet sosiaalisten tilan- teiden pelot, paniikkihäiriöt, masennus sekä pak- ko-oireinen häiriö OCD. Tällä hetkellä koen jaksa- miseni ja voimavarani paremmiksi.

Miten ohjauduit mukaan ammatilliseen Teak-kun- toutukseen?

Olin aiemmin alkuvuodesta mukana ammatillises- sa kuntoutusselvityksessä (Aksessa), jossa minulle suositeltiin ammatillisen kuntoutuksen jatkopol- kuna Teak- kuntoutusta. 

Minkälaisia odotuksia ja tavoitteita sinulla oli Teak- kuntoutuksen suhteen?

Minua on alkanut kiinnostaa viime aikoina enem- män opiskelu ja erityisesti merkonomin opinnot. Toiveena oli Teak-kuntoutuksen kautta saada tie- toa arkistointiin ja kirjastotyöhön liittyvistä opis- kelumahdollisuuksista. Tavoitteena oli yhdessä Teak-kuntoutuksen omaohjaajan kanssa löytää alaan liittyvä työkokeilupaikka. Halusin myös saa- da itselleni tietoa tämän hetken terveydentilastani sekä työ- ja toimintakyvystäni. 

Miten Teak-kuntoutus on edennyt kohdallasi?

Omaohjaaja auttoi varsinkin alussa paljon ja antoi tietoa mahdollisista työpaikoista, joihin voisi ha- keutua työkokeiluun. Yksin en olisi jaksanut niitä etsiä enkä löytää. Kun olin tehnyt työpaikkahakua jonkin aikaa, niin sain tietää, että pääsen itselleni mieluisaan paikkaan kirjastoon töihin. Nyt olen ollut kirjastossa töissä n. 5 viikkoa ja työskentelen siellä 3 pv/vko, 5 h/pv.

Teksi: Toni Vihelmaa

Kuva: Mari Tamminen

Kuntoutuksen ohjaaja- opiskelijat