Kuntoutuksen ohjaaja 2/2022 | Page 8

7

Teksti ja kuva: Emilia Seppänen, kuntoutuksen ohjaaja -opiskelija

Ykköskoti Rantapuisto tarjoaa yhteiskökuntoutuk-

sen ja toipumisorientaation viitekehysten pohjalta vaativaa tehostettua palveluasumista mielenterve-

yskuntoutujille, joiden keski-ikä on noin 69 vuotta. Rantapuistossa toteutettiin yhteisökuntoutuksen koulutus vuosina 2014–2017, jolloin toimin yksik-

kömme yhteisökuntoutuksen vastuuhenkilönä. 

Yhteisökuntoutus tarkoittaa yhteisön tietoista käyttämistä yksilön hoidollisten, kuntoutuksellis-

ten tai kasvatuksellisten tavoitteiden toteuttami-

seksi. Siinä korostuvat vertaisryhmän tuki ja keski-

näinen vuorovaikutus. Asukkaat ovat luottamuksen arvoisia ja samalla viivalla henkilöstön kanssa. Yh- teisöllisyyden ilmapiiri on salliva, demokraattinen ja toisia arvostava. Yhteisön tekemiä päätöksiä tarkas- tellaan ja arvioidaan jatkuvasti, jota kutsutaan elä- mällä oppimisen malliksi (EOM).

Yhteisön kehittämisen kannalta tärkeimpiä fooru-

meja ovat työyhteisö- ja yhteisökokoukset. Ykkös-

koti Rantapuistossa aloitettiin koko yhteisön viikoit- taiset yhteisökokoukset ja jo olemassa olevia työyh- teisökokouksia kehitettiin. Yhteisökokouksissa as- ukkaat pääsevät vaikuttamaan yhteisön arkeen tuo- den toiveita esille esimerkiksi retkistä, virikehetkis- tä, omatuokioista, hankinnoista tai lempiruoista. Siellä nostetaan asukkaille tärkeitä aiheita esille.

Yhteisökokouksissa on kokeiltu asukaslähtöistä puheenjohtajuutta, laadittu yhteisön pelisäännöt ja käyty Ykköskodin arvoja läpi. Päiväsalissa on esillä yhteisökokouksen esityslista, johon voi kirjata ylös yhteiseen keskusteluun halutut asiat. Fläppitaulul-

le kirjataan kokouksen pöytäkirja, joka muistuttaa läpikäydyistä asioista aina viikon ajan. 

Työyhteisökokouksissa on laadittu työyhteisön pe-

lisäännöt ja keskusteltu auki perustehtävä. Kehit-

tämistyötä on tehty keskinäisessä vuorovaikutuk-

sessa, kokousten sisällössä ja laadittu tasapuoliset työnjaot työpaikalla. Palautekulttuuri on muuttunut ja ”varjofoorumeilta” on siirrytty keskustelemaan kokouksiin. Lisäksi teimme työpaikan seinälle yhtei- söjanaa useamman vuoden ajan, josta näimme kehi- tyksen ja kokeilut yhteisökuntoutukseen liittyen.

Yhteisökuntoutus Ykköskoti Rantapuistossa

Kuva: Rantapuiston sadonkorjuujuhlissa maisteltiin erilaisia makuja syksyisissä väreissä.

Yhteisökuntoutusta voi käyttää kaikissa arjen toimintoihin liittyvissä asioissa. Jos pelottaa lähteä retkelle, voi kertoa toisen jo kaivanneen häntä mukaan. Kun jännittää sanoa oma mielipi-

de, niin toiset kannustavat siihen. Vertaisryhmän

tietoinen käyttäminen on arvokas työväline yksilön kuntoutumisessa.

Yhteisökuntoutuksen myötä asukkaiden vuoro-

vaikutus on kehittynyt, arki on asukkaiden näköi-

stä ja elämä on positiivisempaa. Asukkaiden

vaikuttamismahdollisuudet ovat lisääntyneet ja

asukaslähtöinen toiminta ja ajattelutapa ovat lis-

sääntyneet. Palautekulttuuri on parantunut sekä

keskinäinen auttaminen on lisääntynyt. Salliva ilmapiiri ja luottamus on lisääntynyt. Elämästä on tullut rikkaampaa ja merkityksellisempää. Asuk-

kaiden, henkilöstön ja yksikönjohtajan välinen

tasa-arvo on korostunut ja työskentelemme yh-

dessä samalta viivalta laatulupauksemme pohjal-

ta. ”Koti, joka tekee huomisesta paremman”.