Kuntoutuksen ohjaaja 2/2022 | Page 22

21

Sosiaalinen kuntoutus näkyy ohjaustyössä vammaispalvelussa

Teksti ja kuva: Saija Manninen, kuntoutuksen ohjaaja ja tiimivastaava Mankilankartanossa

hallintaan. Sosiaalinen kuntoutus näkyy myös asukkaiden asumisen arjessa. Asukkaille tehdään joko hoito- ja palvelusuunnitelma tai kuntoutu- missuunnitelma. Asukkaan asioista sovitaan pala- vereissa yhdessä kunnan sosiaalitoimen ja omai- ten kanssa. Mukana voi olla myös lääkäri tai tera- peutteja. Ohjaajat tarjoavat asukkaille yksilöllistä psykososiaalista tukea. Esimerkiksi kun he muut- tavat taloon ja kipuilevat koti-ikävää tai elämässä on muutoin hankala vaihe. Joidenkin kanssa kes- kustellaan ja hankitaan osaamista käyttäytymi- sen säätelyyn. Monesti asukkaat tarvitsevatkin kasvatuksellista tukea omien asioiden hoitami- seen. Opetellaan lähtemään ajoissa kouluun, kä- yttäytymään ryhmässä, opitaan kulkemaan julki- silla kulkuneuvoilla, maksamaan rahalla tai muu- ta itsenäistymiseen tukevaa toimintaa. Asukkaille kirjataan kuntoutumissuunnitelmaan tavoitteet, joiden mukaan ohjaajat toimivat työssään asuk- kaiden kanssa ja vahvistavat myös asukkaan itse asettamiaan tavoitteita.

Lakeuden Palveluyhdistys ry on voittoa tavoitte- lematon, vuonna 1967 perustettu yleishyödyl- linen yhdistys Pohjois-Pohjanmaalla Tyrnävällä. Yhdistyksellä on useita palveluyksiköitä, joissa järjestetään kodinomaisuuteen panostavaa asu- mispalvelua vanhuksille ja eri-ikäisille kehitys- vammaisille, sekä lastensuojelun sijaishuoltoa ja lapsiperheiden avopalveluja. 

Mankilankartano koostuu kolmesta eri palvelu- muodosta. Pentinkulma on tehostetun palvelu- asumisen yksikkö, jossa asukkaat tarvitsevat vah- vaa tukea ja apua arkitoimissa. Pentinkulman työntekijöillä on erityisosaamista autismikuntou- tuksesta sekä haastavasta käyttäytymisestä. Pen-tinkulmassa vierailevat myös tilapäishoitoa tar- vitsevat kehitysvammaiset aikuiset. Mankilankar- tanoon kuuluu myös Antintalo, joka on 12 paik- kainen palveluasumisen yksikkö.  Monen asuk- kaan arkipäivään kuuluu työtoiminta Peltolan palvelukeskuksessa. Peltolan työ- ja päivätoimin- ta sijaitsee samassa pihapiirissä ja siellä on käy- tössä mm. esteettömät käsityö- ja puutyötilat, päivätoimintatila, kuntosali, pesula.

Mankilankartanossa työskentelee monipuolinen joukko sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammat- tilaisia. Yksi heistä on kuntoutuksen ohjaaja, joka työskentelee kuntoutusohjaajana asukkaiden tukena toimintakyvyn ylläpitämisessä ja kuntou- tustarpeen kokonaisvaltaisessa arvioinnissa. Kuntoutuksen asiantuntijana kuntoutusohjaaja tuo näkemystään hoito- ja ohjaustyöhön huomi- oiden asukkaan toimintaympäristöä ja lähiyhtei- söä. Kuntoutusohjaaja tekee työtään yhdessä lähihoitajien, sairaanhoitajien, sosionomien ja muiden sote-alan ammattilaisten kanssa sekä palveluasuisen yksiköissä, että asukkaan ympäril- lä olevissa verkostoissa. 

Sosiaalinen kuntoutus näkyy vahvasti Mankilan- kartanon arjessa työ- ja päivätoiminnassa, jossa asukkaat käyvät arkipäivisin. Siellä tehdään yh- dessä arkea tukevia toimintoja, kuten ruoanlait- toa, pihatöitä, ulkoilua, siivousta, pyykin pesua ja askareita juhlapyhien mukaan. Tämä lisää asuk- kaiden yhteisöön kuuluvuutta, parantaa mielen-

terveyttä, tukee itsenäistymistä ja vahvistaa ar- kipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämän-

Peltolan työtoiminnassa pelataan, askarrellaan, tehdään vuodenaikojen mukaan pihatöitä ja ope- tellaan elämänhallintaa.