Kuntoutuksen ohjaaja 2/2022 | Page 21

ka, kun valmistetaan sämpylöitä, salaattia ja pää- ruokaa kello kahdentoista lounasta varten. Ravin- toyksikössä opitaankin ruoanlaiton ja leipomisen lisäksi sellaisia yleishyödyllisiä arjentaitoja ja työ- elämävalmiuksia, kuten ennakointia, ajanhallintaa ja toiminnan organisointia. Yksikön jäsenet saavat myös hygieniaosaamista ja oppivat kodinhoitotai- toja.  

Lounaskutsun myötä ruokailijat saapuvat saliin heille katetuille paikoille, aloittelemaan valmiina olevilla salaattiannoksilla. Samalla kysytään, ketkä toimivat tänään tarjoilijoina. Terveellisen ja ravit- sevan lounaan valmistaminen ja nauttiminen yh- dessä on esimerkki Klubitalon päivärytmin raken- tamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävästä toiminnas- ta, joka pyrkii lisäämään jäsenten kokonaisvaltaista jaksamista (Ylitalo 2022).

Lasse A:n, Raunon ja Jussin mielestä hyvä ja ter- veellinen ruoka on jo yksistään syy hakeutua Klu- bitalolle. Lisäksi Rauno sanoo, että ruoan tarjoilu tekee lounastilanteesta rauhallisen ja jopa juhla- van arjen haasteiden keskellä, ja jaetussa ruokailu- hetkessä on myös yhteisöllisyyttä ja vuorovaiku- tusta tukeva elementti. 15 vuotta talolla käynyt Jussi mainitsee fyysisen ja henkisen terveytensä parantuneen ruoan myötä, ja kertoo keittiötaitojen ylläpidon olevan hänelle aivan erityistä työterapi- aa. Jussista ruokailu ja ruoanlaitto ovat Klubitalos- sa parasta, ja hän käykin talolla kolmesti viikossa laittamassa ruokaa ja tiskaamassa. Se luo puitteet hänelle sopivalle päivä- ja viikkorytmille.  

Päivärytmin lisäksi yhteisellä ruokailulla on sosi- aalinen ulottuvuus, joka korostuu erilaisten juhlien vieton sekä merkkipäivien juhlistamisen yhteydes- sä. Jouluihmisinä Jussi ja Lasse A. mainitsevat jou- luateriat ja joulutunnelman erityisesti mieleenjää- vinä asioina. Puoli vuotta talolla käynyt Elisa taas pitää hienona talon tapaa juhlistaa nimipäiviä ja onnistumisia, sillä ne saavat tuntemaan oman olon arvokkaaksi ja kaivatuksi.   

Lounaan jälkeen työ jatkuu yksiköissä iltapäiväpa- laverin merkeissä. Yhdeltä työ- ja opintoyksikössä alkaa opintoretriitti, jossa opiskellaan itsenäisesti pomodoro -tekniikkaa käyttäen. Muulloin muissa

yksikön pyörittämissä ryhmissä esimerkiksi jaetaan kokemuksia ja ajatuksia työnhakuun ja opintoihin liittyen sekä harjoitellaan näihin liittyviä konkreet- tisia taitoja, kuten työhaastattelussa toimimista. Ryhmissä jäsenet oppivat itsetuntemusta, tunnis-

tamaan omia vahvuuksiaan ja taitojaan, ja saavat työelämä- ja opiskeluvalmiuksia. Lisäksi yksikön jäsenet oppivat IT-taitoja ja yleisesti tiedonhankin- taa. 

Yhdeltä alkaa myös Kulttuuripaja Trombin puolella tunnin mittainen meditaatio vertaisohjaajan joh- dolla, jonka jälkeen jatketaan luovan kirjoittamisen ryhmällä. Trombi tarjoaa mielen hyvinvointia tuke- vaa vertaisohjattua toimintaa 18-35-vuotiaille nuorille aikuisille. Ryhmien toiminta vaihtelee aina biljardista lautapeleihin ja käsitöihin sekä musiikin kuunteluun ja soittamiseen. Vaikka Suvimäen Klu- bitalo ja Kulttuuripaja Trombi ovat molemmat Psy- kiatrisen Kuntoutuksen Tuki ry:n alaisia itsenäisiä toimijoita, niiden välille suunnitellaan tulevaisuu- dessa yhä tiiviimpää yhteistyötä jo pelkästään sa- massa rakennuksessa toimimisen vuoksi. Klubitalo menee tavallisesti kiinni klo 16.00. Tämänkin jäl- keen sosialisointia jäsenten kanssa voi jatkaa vielä Klubitalon ja Trombin WhatsApp-ryhmissä. 

20

Teksti: Suvimäen klubitalon jäsen Senja

Kuvat: Suvimäen Klubitalon Facebook -sivut (klubitalo) ja Maria Kärkkäinen (ryhmäkuva)

Kuvassa: Suvimäen Klubitalon jäseniä ja henkilökuntaa

Lähde: Ylitalo, Sami. 2022. Mielenterveyskuntou- tujien klubitalolla ihminen nähdään kokonaisena. Teoksessa Hietala, Outi & Kopakkala, Aku (toim.) 2022. Viisi vuodenaikaa – Psykoosista kuntoutu- misen kokemuksia ja mahdollisuuksia. Basam Books, EU.