Kuntoutuksen ohjaaja 2/2022 | Page 20

19

Maanantai -aamu Suvimäen Klubitalolla alkaa jäse-

nille tuttuun tapaan, tulevan viikon tapahtumien läpikäymisellä talon salissa kahvikupin ääressä. Tä- nään pääaiheena on tiistain kaamosretki Mikkeliin. Palaverin jälkeen siirrytään kotiyksiköihin, joissa jatketaan kuulumiskierroksella ja päivän työtehtä- vien jaolla. Ne ovat osa mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua Klubitalo -mallia, joka perustuu niinsa- nottuun työpainotteiseen päivään kuntoutumista edistävässä ympäristössä. Termillä viitataan siihen, että yhteisössä tehtävä työ tapahtuu arkisin nor- maalina työaikana, yhdessä jäsenten ja palkatun henkilökunnan kesken. (Ylitalo 2022.) Suvimäessä työskentely on rakentunut viestinnän, ruoanlaiton ja työ- ja opintotoiminnan ympärille, ja sen vasta- painoksi talolla järjestetään myös vaihtelevaa va- paa-ajan toimintaa arki-iltoina ja viikonloppuina. 

 

Klubitalo -malli on tieteellisesti toimivaksi todettu ja kansainvälisesti tunnettu psykososiaalisen kun- toutuksen malli, jonka etu on sen kyvyssä tukea mielenterveyskuntoutujia usealla elämänalueella samanaikaisesti ja samassa paikassa. Toiminta pe- rustuu kansainvälisiin Klubitalo -verkoston laatu- standardeihin ja se on kokonaisvaltaista ja voima- varakeskeistä siten, että siinä keskitytään jäsenten vahvuuksiin ongelmien sijaan. Diagnoosien tai lä- hetteiden perään ei siis kysellä, vaan toimintaan voi hakeutua jokainen, joka sitä kokee tarvitsevan- sa. (Ylitalo 2022.) Lasse A:lle, 67, mahdollisuus olla oma itsensä on tärkeä asia Klubitalon toiminnassa. “Tänne voi tulla huononakin päivänä ilman, että kukaan olisi ovella estämässä”, hän hymyilee. My- ös Elisa, 34, arvostaa erityisesti sitä, että Klubita- lolle ovat kaikki tervetulleita: “Talon vahvuus on ehdottomasti se, että jäsenet ovat tervetulleita sellaisena kuin ovat. Kovin moneen paikkaan ei tee mieli mennä, kun toimintakyky on alentunut huo-

mattavasti tai sosiaalista kanssakäymistä ei ole ol- lut pitkään aikaan. Pidän myös siitä, että jäsenet voivat osallistua toimintaan omien voimavarojen ja fiiliksen mukaan”. 

Klubitalon jäsenet ja henkilökunta muodostavat yhteisön, jossa on mahdollisuus osallisuuteen ja vertaistukeen, ja toiminnan tarkoituksena on, että kuntoutuja voi vähitellen siirtyä avun tarvitsemi- sesta kohti suurempaa yhteiskunnallista osalli- suutta ja osallistumista (Ylitalo 2022). Jäsenkyse- lyiden mukaan nimenomaan juuri koettu yhteisöl- lisyys on ylivoimainen ykkönen niiden asioiden joukossa, joita jäsenet pitävät tärkeinä ympäri Suo- mea sijaitsevien Klubitalojen toiminnassa. Yhtei- söllisyys nousee eri sanamuodoissaan esiin myös tätä artikkelia varten haastateltujen vastauksissa. Sosiaaliset kontaktit, hyvä porukka ja vertaistuki ovat asioita, jotka saavat Lasse A:n, Elisan, Raunon ja Jussin, 51, käymään Klubitalolla. Talolla arki jae- taan yhdessä ja siellä kuulee mielenkiintoisia kes- kusteluita ja toisten kuulumisia. “Tämä on paikka, jonne ihmisten kannattaa lähteä ja juoda kahvit täällä. Sillä saa parannusta siihen olotilaan”, sanoo Jussi ja jatkaa: "Täällä on mukavat työntekijät, ja tä- mä on sellainen pehmeä ympäristö”. 

Tänään Suvimäen viestinnän yksikön tehtävälistal- la on päivittäisen siivouksen lisäksi Klubitalon leh- den, Suvimäen sanomien, taittoa sekä tämän artik- kelin kirjoittamista. 22 vuotta Klubitalolla käyneel- le Lasse A:lle juuri lehden teko on Suvimäen toi- minnassa parasta, sillä se on tuonut hänen elä- määnsä toimintaa. Hän kertoo olleensa aikaisem- min aktiivinen lehteenkirjoittaja, mutta juttujen te- ossa on ollut vuosien tauko. “Nyt kun aloitin, niin tuli entinen fiilis takaisin”, hän sanoo. Toinen yksi- kön jäsen, Rauno, taas pitää erityisesti siitä, että saa tehdä ATK -juttuja, kuten somettamista: "Klubi- talon kautta erityisesti digimaailma on tullut kiin- nostuksen kohteeksi”. Rauno on osallistunut Klubi- talon toimintaan nyt n. puolentoista vuoden ajan.

Kello kymmeneltä aukeaa Klubitalon kioski, josta voi ostaa kahvia ja ravintoyksikön valmistamaa pientä syötävää, sekä maksaa päivän lounaan. Toi- sen kerran kioski on auki kahdelta iltapäivällä. Tau- on jälkeen alkaa ravintoyksikön päivän kiireisin ai-

“Tänne voi tulla huononakin päivänä”

- osallisuutta ja yhteisöllisyyttä Klubitalolta 

Kuvassa: Suvimäen Klubitalo Jyväskylän Taulumäellä