Kuntoutuksen ohjaaja 2/2022 | Page 19

18

18

JyväsRoma, romaninuoren tukena pienissä ja suurissa

asioissa

Jyväskylän Romaninuoret Ry (JyväsRoma) on toi- minut sosiaalisen kuntoutuksen kentällä Jyväsky- lässä jo vuodesta 2006. Kattojärjestönä toimii Suo- men Romanifoorumi ry, joka on suomalaisten ro- manijärjestöjen keskusliitto. JyväsRoman toimitila sijaitsee Jyväskylässä Mataralla. Yhdistyksen ta- voitteena on romaninuorten ja lasten elämänlaa- dun parantaminen, romanikulttuurin ja suomalais- romani- identiteetin vahvistaminen sekä romanien yhteiskunnallisen aseman ja osallistumisen kohen- taminen. Yhdistys toimii myös romanien ja päävä- estön välisten yhteistyömallien luojana ja vahvis- tajana.

Romaninuoret kokevat usein syrjintää elämän eri osa-alueilla ja osa nuorista saattaa kamppailla kah- den kulttuurin välillä. Nuori tarvitsee kasvunsa ja kehityksensä tueksi toimivaa tukiverkostoa ja luo- tettavaa aikuista, jolla on ymmärrys molemmista kulttuureista. Kulttuurien välistä ymmärrystä ja yh- teistyötä syventämällä mahdollistuu nuoren itse- tunnon ja oman arvon vahvistuminen. Kulttuuritun- tuntemus on tärkeää, mutta nuori tulee kohdata yk- silönä. Juuri näiden asioiden ympärillä JyväsRoma toimii aktiivisesti. Romaninuorille on rakennettu heidän tarpeitaan vastaavaa toimintaa ja kerhoja, jotka tukevat yhteiskuntaan kiinnittymistä, oman identiteetin rakentumista ja sosiaalisten taitojen vahvistumista.

JyväsRomalla toimii kaksi hanketyöntekijää, joilta löytyy rautainen ammattitaito ja tieto romaanikult- tuurin vahvuuksista ja haasteista. Toiminta on ma- talan kynnyksen palvelua. Apua ja tukea saa käve- lemällä toimistolle työntekijöitä moikkamaan, otta- malla yhteyttä puhelimitse tai sosiaalisen median kautta. Jokainen saa apua, oli sitten ongelma iso tai pieni. Myös nuoren läheiset, koulu tai muu nuoren

kanssa työskentelevä taho voi ottaa yhteyttä Jyväs- Romalle.

Palvelupolku muotoutuu yksilöllisesti tuen tarpeen mukaan ja tarvittaessa yhteistyötä tehdään tiiviisti nuoren lähipiirin ja nuoren kanssa toimivien am- mattilaisten kanssa. Työskentelyn keskiössä on nuoren oma elämä ja tarpeet. Asiakkuuden kesto, palvelupolku ja tavoitteet asetetaan yhdessä nuo- ren kanssa. Nuorta tuetaan arkielämän sujumiseen sekä asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa, se- kä annetaan tukea kasvuun ja kehitykseen, neuvoja jaksamiseen ja perhe-elämään liittyvissä asioissa sekä elämän kriisitilanteissa.

JyväsRoma tukee romaninuorten kouluttautumista, työllistymistä ja arjen hallintaa monin tavoin. Nuo- ret saavat tietoa koulutuksista, työharjoittelupai- koista, kuntouttavasta työtoiminnasta, pajoista, työpaikoista sekä opiskeluihin ja työllistymiseen liittyvistä tukipalveluista. JyväsRomalle on mahdol- lisuus päästä työharjoitteluun, kuntouttavaan työ- toimintaan tai työkokeiluun. Tavoitteena on löytää nuorelle sopiva polku kohti nuoren unelmia. Nuorta tuetaan ja ohjataan koko prosessin ajan nuoren tar- peiden mukaan. Nuorta autetaan ylittämään haas- teita ja kokemaan onnistumisia. Nämä kokemukset voimaannuttavat ja vievät kohti valtaistumista.

Kuva: Yhdessä kerhoillen

Kuva: JyväsRoman logo

Teksti: Emmi Ratilainen, kuntoutuksen ohjaaja -opiskelija

Kuvat: Aila Palmroos ja JyväsRoma