Kuntoutuksen ohjaaja 2/2022 | Page 18

korkeakouluopiskelijan näkökulmasta

Sosiaalinen kuntoutustoiminta Green Care-keskus Könkkölässä

koulutukseen ja työhön tarvittavien asioiden harjoittelua. Kuntouttava työtoiminta on kunnan järjestämää toimintaa sellaisille henkilöille, joiden työttömyys on pitkittynyt ja jotka eivät pysty osal- listumaan TE-toimiston tai kuntakokeilun tarjoa- miin palveluihin.Kuntouttavan työtoiminnan mää- rä ja sisältö mitoitetaan Könkkölässä asiakkaan tarpeen mukaan, yksi jakso kestää aina vähintään kolme kuukautta. Työpajatoimintaan on tällä het- kellä mahdollista osallistua 1–3 päivänä, vuoden 2023 alusta alkaen 1–4 päivänä viikossa. 

Könkkölässä toimii tällä hetkellä viisi erilaista työ-

pajaa, jotka ovat nimeltään Verso, Lumo, Keko, Pol-

ku ja Välke. Toimin syksyllä 2022 harjoittelijana

Verso-pajalla, jonka työtoiminnan tehtäviin kuuluu paljon erilaisia puutarhan hoitoon liittyviä tehtäviä Könkkölän tilalla, esimerkiksi kasvimaan hoitoa, istutusalueiden rakentamista, piha-alueen kunnos- sapitoa, haravointia ja lumitöitä. Sisätiloissa teh- dään mm. sidontaa luonnonmateriaaleista, erilaisia kädentaitoprojekteja ja hoidetaan viherkasveja.

Suoritin Versossa työskenteleville pajalaisille nimettömän kyselyn kuntouttavasta työtoiminnas-

ta. Suurin osa vastaajista kertoi, että luonnon läheisyys ja puutarha- tai ulkotyöt olivat tärkein syy hakeutua Könkkölään. Moni halusi myös saada päiviinsä jotain sisältöä ja arkeen säännöllisempää rytmiä. Moni vastaaja koki kuntouttavan työtoi-

minnan olevan kevyempi ratkaisu työttömyyden ja työelämän tai opintojen välillä. Työtoiminnassa on myös mahdollista kuunnella omia rajojaan ja teh-

dä sitä, mihin omat voimavarat riittävät. Pajalais-

ten tavoitteena kuntouttavassa työtoiminnassa on mm. vahvistaa omaa jaksamistaan ja ylläpitää sosiaalisia taitoja. Työtoiminnan aikana on mah-

dollista myös suunnitella omaa tulevaisuuttaan ja oppia uusia asioita. Yhden vastaajan mielestä Könkkölän työpaja on ”sellainen paikka ja yhteisö, jossa ei ole liian suuria vaatimuksia, on suvaitse- vainen ja hyväksyvä ilmapiiri sekä oppii uusia asioita ja sosiaalisia taitoja”. 

Green Care-keskus Könkkölä on Jyväskylässä si-

jaitseva tila, johon kuuluu vuonna 1949 valmis-

tunut päärakennus, kaksi saunarakennusta sekä kesäisin avoinna oleva Jyväskylän kunnallistek-

niikan museo. Könkkölä tarjoaa työllistämisen ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluita työpajatoi-

minnan muodossa. Työpajojen toiminta keskittyy paljon tilan omiin töihin, mutta työtoiminnassa tehdään myös paljon erilaisia vierailuja ja retkiä lähiympäristöön. Könkkölässä hyödynnetään ohjauksessa monipuolisia luonto- ja eläinavus-

teisia menetelmiä. Könkkölä on PAIKKO-tunnis-

tettu oppimisympäristö ja ammatilliset tavoitteet tavoitteet onkin sisällytetty osaksi työvalmen-

nusta. Könkkölässä on mahdollista suorittaa perustutkintojen osatutkintoja mm. hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla, luontoselvitysten laatiminen ja erilaiset puutarha-alan osatutkinnot.

Kuntouttava työtoiminta on yksi sosiaalisen kun-

toutuksen toimintamuoto. Sosiaalisella kuntou-

tuksella pyritään vahvistamaan ihmisten sosiaali-

sta toimintakykyä ja osallisuutta. Kuntoutuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi arkielämän taito-

jen oppimista, päihteettömyyttä, arjen hallintaa tai tai

jen

Kuva: Könkkölän perinneaita

Teksti ja kuva: Kaisa Rusanen,

Kuntoutuksen ohjaaja -opiskelija

17

17