Kuntoutuksen ohjaaja 2/2022 | Page 17

16

Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö (KAN) on kristillisiin arvoihin perustuva ja helluntaiseu- rakunnan ylläpitämä järjestö, joka on tarkoitettu uudenlaista elämäntapaa etsiville koevapausvan- geille. Jakson pituus on enimmillään 6 kk mittai- nen. Saarijärven Kolkanlahdessa toimii yksi jär- jestön neljästä tällä hetkellä toiminnassa olevas- ta KAN-kodista. Kodissa on tilaa kuudelle vanki- lasta koevapauteen päässeelle henkilölle. Asiak- kaalla on oma huone ja yhdessä laitetaan ruokaa, siivotaan sekä huolehditaan normaaleista arjen asioista. Palveluja hankittaessa joudutaan usein taistelemaan byrokratiaa ja ennakkoluuloja vas- taan. Koevapaudessa olevat vangit käyvät myös töissä ja KAN -järjestöllä on myös oma kuntoutta- va työtoimintapaja Saarijärven keskustassa. Koe- vapausvankien liikkumista valvotaan jalkapannan avulla. 

Saarijärvellä toiminnasta vastaa 2 vakituista työntekijää; vastaava ohjaaja Vesa Rautasaari ja erityisohjaaja Sakari Pihlaja, joilla molemmilla on pitkä kokemus työstä sekä vankiloissa että vanki- lan jälkeisessä elämässä. Lisäksi heillä on oma- kohtainen kokemus elämisestä vankilan muurien sisäpuolella rikostuomiota sovittamassa. He ym- märtävät millaista vankilaelämä on ja miten haas- tavaa on uuden elämän rakentaminen vankeusa- jan jälkeen. Toiminnassa on myös heidän lisäk- seen mukana muutama vapaaehtoinen työnteki- jä.  Asiakkailta ei edellytetä uskonnollista vakau-

musta, vaikka kristillistä vakaumusta pidetäänkin toiminnassa yllä. Vangit tietävät mihin ovat tulos- sa ja toimintaan kuuluu hengellistä toimintaa, kuntouttavia keskusteluryhmiä, työtoimintaa, yh- teistyötä seurakuntien ja muiden yhteistyökump- paneiden kanssa, joita on mm. RISE, TE-toimisto, seurakunnat, POKE-koulutuskuntayhtymä ja kun- tayhtymä Saarikka. Tärkeänä yhteistyökumppani- na on Cross Curiers MC, jonka tiloissa myös kun- touttava työtoiminta Saarijärvellä toimii. Kun- touttavaa työtoimintaa järjestetään myös muille kuin koevapausvangeille. Mm. elämälleen suun- taa etsiviä nuoria käy työtoiminnassa järjestön tiloissa. 

MCC Cross Curiersin nimissä Vesa Rautasaari te- kee vaimonsa Katin kanssa myös vankilalähetys- työtä. Vankilatyötä tehdään RISEN säännöillä ja vankilapastorin tai -diakonin johdolla. Uskonnol- lisen sanoman välittäminenkään ei ole kiellettyä,

mutta lähtökohtana on halu auttaa lähimmäistä uuteen alkuun. Monenlainen asiantuntemus on tarpeen, koska vankien tilanteessa asiat ovat mo- nelta osin solmussa. Rikollisen taustan lisäksi heillä on usein mm. päihdetaustaa. Vesalla itsel- lään on vankilataustaa ja se on myös ohjannut hänet nykyiseen rooliinsa. Mm. hän on elävä esi- merkki siitä, että oikeanlaisella tuella tasapainoi- nen elämä on mahdollista saavuttaa oikeanlaisen ja oikea- aikaisen tuen avulla.

KAN -järjestö apuna vankilasta kotoutumisessa

Teksti: Anu Heikelä, kuntoutuksen ohjaaja -opiskelija

Kuvat: Pixabay ja KAN -järjestö

KAN -järjestön logo