Kuntoutuksen ohjaaja 2/2022 | Page 23

Saija Manninen työskentelee kuntoutusohjaajana ja tiimivastaavana Lakeuden Palveluyhdistyksen Mankilankartanossa, kehitysvammaisten ryhmä- kodissa. Manninen on myös Kuntoutusohjaajat ry:n hallituksen jäsen. Saija on opiskellut Jyväs- kylän ammattikorkeakoulussa kuntoutuksen oh- jaajaksi ja valmistunut sieltä 2021. Saija on men- nyt mukaan Kuntoutusohjaajat ry hallitustyöhön opiskelujen aikana vuonna 2020 ja pääasiassa hoitaa verkkosivuja, päivittää, julkaisee sekä seu- raa saapuvia yhteydenottoja.

Kuntoutusohjaajat yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä kaikki julkisella ja yksityisellä sektorilla kuntoutusohjaustyötä tekevät henkilöt sekä kun- toutuksen ohjaaja (AMK) -opiskelijat ja ammatti- tutkinnon suorittaneet. Kuntoutusohjaajat ry:n vuosikokous pidetään kerran vuodessa koulutus- päivän yhteydessä. Vuosikokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja hallitukseen viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Hallitus kokoon- tuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Jäsentiedot- teita lähetetään sähköpostitse jäsenille kuukau- sittain. Ensi vuonna kuntoutusohjaajien koulutus-

päivä on Jyväskylässä 21.4.2023 ja luvassa on paljon mielenkiintoista kuultavaa. Ohjelmassa on mm. kuntoutusohjauksen nimikkeistö ja kuntou- tusohjauksen käsitteet. Lisäksi puhutaan kuntou- tusohjauksesta käytännöstä, moniammatillisuu- desta ja verkostoyhteistyön merkityksestä. Saam- me myös kuulla asiaa vuorovaikutusosaamisesta, itsensä johtamisesta ja työn hallinnasta. Kuntou- tusohjaajat ry:n hallitus toivottaa lämpimästi tervetulleeksi opiskelijat mukaan jäsenistöön ja kuulemaan uusimpia asioita kuntoutusalalta. Seuraa verkkosivuilta ajankohtaisia asioita www.kuntoutusohjaajat.fi.

22

Kuntoutusohjaajat ry:n hallitustyössä pääsee vaikuttamaan

Teksti: Saija Manninen, kuntoutuksen ohjaaja

Kuva: Mari Tamminen, kuntoutuksen ohjaaja -opiskelija