Internet ogledalo broj 168 | Page 18

Rešenja Za evi­den­ci­ju rad­nog vre­me­na i kon­tro­lu pri­stu­pa ER­Vi­KO se do­ka­zao kao si­stem za evi­den­ci­ju pri­stu­pa naj­no­vi­je ge­ne­ra­ci­je. Za kom­pa­ni­ju TO-NET to ni­je do­volj­no i za­to sva­kom no­vom ver­zi­jom ko­ri­sni­ci­ma pru­ža još bo­lji po­gled na naj­vred­ni­ji re­surs sva­ke kom­pa­ni­je. završa­va. Si­ste­mi ove vr­ste olak­ša­va­ ju ad­mi­ni­stra­tiv­ne po­slo­ve ve­za­ne za ob­ra­čun za­ra­da, pre­ko­vre­me­nog ra­ da, bo­lo­va­nja i od­su­stva za­po­sle­nih, i uti­ču na po­di­za­nje opšteg ni­voa bez­bed­no­sti u kom­pa­ni­ji. P o­da­ci o vre­me­ni­ma do­la­ska i od­la­ska rad­ni­ka su va­žni za sva­kog po­slo­dav­ca ko­ ji že­li da op­ti­mi­zu­je svo­je po­slov­ ne pro­ce­se, a naj­bo­lji na­čin za obez­ be­đi­va­nje ažu­r­nih i pre­ci­znih in­fo­ r­ma­ci­ja je­ste osla­nja­nje na si­stem za au­to­mat­sku evi­den­ci­ju rad­nog vreme­na. Uvođenje ta­kvog si­ste­ma rad­ni­ci uglav­nom vi­de kao ne­po­pu­ lar­nu me­ru, ali je ona neo­p­hod­na iz vi­še raz­lo­ga. Ni­je­dan po­slo­da­vac ne že­li da mu rad­ni­ci ka­sne, iz­la­ze bez oprav­da­nog raz­lo­ga u to­ku rad­ nog vre­me­na ili od­la­ze s po­sla pre kra­ja ra­da, ali se na to­me pri­ča ne Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 168 ER­Vi­KO: Br­zo do efi­ka­snog si­ste­ma No­vo­sad­ska kom­pa­ni­ja TO-NET, ko­ja se ba­vi iz­ra­dom in­for­ma­ci­o­nih si­ste­ma i IT re­še­nja, raz­vi­la je mo­ der­no re­še­nje za evi­den­ci­ju rad­nog vre­me­na pod na­zi­vom ER­Vi­KO. Po­ red flek­si­bil­no­sti i jed­no­stav­nosti