Internet ogledalo broj 168 | Page 19

korišće­nja, ER­Vi­KO je ka­rak­te­ri­sti­čan po svo­jim skrom­nim har­dver­skim zah­te­vi­ma i krat­kom vre­me­nu im­ple­ men­ta­ci­je. U do­bre od­li­ke ER­Vi­KO si­ste­ma, ko­je su pre­po­zna­li broj­ni ko­ri­sni­ci, spa­da­ju vi­še­je­zič­nost, cen­tra­li­zo­va­ na kon­tro­la vi­še lo­ka­ci­ja, što je ve­o­ ma ko­ri­sno svu­da gde rad­ni­ci po­sao to­kom da­na oba­vlja­ju na vi­še me­sta, i iz­veš­ta­va­nje u re­al­nom vre­me­nu, ko­je po­red ta­be­lar­nog nu­di i gra­fič­ ki pri­kaz. Si­ste­mi ove vr­ste olak­ša­va­ ju ad­mi­ni­stra­tiv­ne po­slo­ve ve­za­ne za ob­ra­čun za­ra­da, pre­ko­vre­me­nog ra­ da, bo­lo­va­nja i od­su­stva za­po­sle­nih, i uti­ču na po­di­za­nje opšteg ni­voa bez­bed­no­sti u kom­pa­ni­ji. A poš­to se ra­di o do­ma­ćem pro­iz­vo­du, mo­guć­ nost do­ra­de i pri­la­go­đa­va­nja po­tre­ ba­ma ko­ri­sni­ka na­do­hvat su ru­ke. Re­še­nje se sa­sto­ji od ne­ko­li­ko ce­ li­na, a ula­zni deo pred­sta­vlja­ju ure­ đa­ji za kon­tro­lu pri­stu­pa, ko­je rad­ni­ ci ko­ri­ste ka­ko bi se pri­ja­vlji­va­li i od­ja­ vlji­va­li na si­stem. TO-NET se opre­de­ lio za pri­stup­ne ure­đa­je re­no­mi­ra­nog pro­iz­vo­đa­ča Vir­di: na ras­po­la­ga­nju je de­se­tak mo­de­la s lo­ka­li­zo­va­nim me­ ni­ji­ma na srp­skom je­zi­ku. U za­vi­sno­sti od po­tre­ba, ko­ri­snik se mo­že opre­de­ li­ti za mo­de­le sa bes­kon­takt­nom kar­ ti­com (13,56 MHz RFID teh­no­lo­gi­ja), ta­sta­tu­rom sa ši­fr­om i či­ta­čem oti­ska pr­sta. Pri­ja­vlji­va­nje na si­stem je kon­fi­ gu­ra­bil­no, ta­ko da je mo­gu­će iza­bra­ti i kom­bi­na­ci­ju že­lje­nih na­či­na (npr. sa­ mo oti­sak pr­sta ili kar­ti­ca i ši­fra). Vir­di ter­mi­na­li ra­de u ra­spo­nu tem­pe­ra­tu­ra od -20 do +50 °C, ima­ ju krat­ko vre­me ve­ri­fi­ka­ci­je ko­ri­sni­ka od oko po­la se­kun­de i raz­li­či­te op­ci­ je za po­ve­zi­va­nje i umre­ža­va­nje pre­ ko IP, se­rij­skih i Wi­e­gand in­ter­fej­ sa. Mo­gu se po­ve­za­ti sa elek­trič­nom bra­vom na vra­ti­ma, a u za­vi­sno­sti od IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 168