Instruccions internes serveis CAO sense informe Instruccions_internes_serveis_Consorci sense informe | Page 4

Setena . - Coordinació de l ’ activitat preventiva .
7.1 Coordinació de l ’ activitat preventiva ( segons Reial Decret 171 / 2004 , de 30 de gener , pel qual es desenvolupa l ’ article 24 de la Llei 31 / 1995 , de 8 de novembre , de Prevenció de Riscos Laborals , en matèria de coordinació d ’ activitats empresarials ).
El Consorci i l ’ empresa contractada han d ’ assumir el deure de cooperar i coordinar-se en l ’ aplicació de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i , per això , s ’ han de comprometre a informar-se recíprocament sobre els riscos als que cadascuna d ’ elles estan sotmeses per raó de la seva activitat .
7.2 Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals
El Consorci i l ’ empresa contractada s ’ han de comprometre a complir fidelment amb les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals .
El Consorci i l ’ empresa contractada s ’ han d ’ obligar a informar i instruir adequadament als seus treballadors dels riscos existents , i vetllar per tal que els seus treballadors comptin amb l ’ estat de salut compatible amb el lloc de treball a desenvolupar . El compliment d ’ aquestes obligacions haurà d ’ acreditar-se per l ’ empresa contractada abans de l ’ inici d ’ activitats .
El Consorci informarà a l ’ empresa contractada sobre els riscos existents en el centre de treball que puguin afectar als treballadors de la mateixa . La informació haurà de ser suficient , adequada , per escrit en cas de riscos greus o molt greu , entregada abans d ’ iniciar les activitats . Així mateix , el Consorci entregarà també , abans d ’ iniciar les corresponents activitats , a l ’ empresa contractada una còpia de les mesures d ’ actuació en cas d ’ emergència .
Per la seva part , l ’ empresa contractada s ’ ha de comprometre a incloure dintre de la seva avaluació de riscos i planificació de la seva activitat preventiva , les informacions i instruccions rebudes del Consorci en matèria de prevenció de riscos laborals , així com divulgar la mateixa als seus treballadors .
De la mateixa manera , l ’ empresa contractada es compromet a entregar al Consorci la següent documentació :
i ) L ’ avaluació de Riscos Laborals .
ii ) La planificació de la seva activitat preventiva .
iii ) Mesures de protecció i de prevenció a adoptar .