Instruccions internes serveis CAO sense informe Instruccions_internes_serveis_Consorci sense informe | Page 3

El règim disciplinari del personal de l ’ empresa contractada és responsabilitat de l ’ empresa contractada , a qui correspon controlar i , en el seu cas , iniciar i resoldre els corresponents expedients disciplinaris , sense cap mena d ’ ingerència per part del Consorci .
5.5 . Ordres de treball i organització del personal de l ’ empresa contractada .
Les ordres i directrius dirigides al personal de l ’ empresa contractada seran efectuades i emeses sempre pel representant de dita empresa , mai pel personal del Consorci o el responsable del contracte .
El representant de l ’ empresa és responsable de l ’ organització , tasques , treballs , funcions i qualsevol incidència que pugui sorgir amb el personal de l ’ empresa contractada .
També correspon al representant de l ’ empresa el seguiment , supervisió i control del seu personal destinat a l ’ execució del contracte .
En tot cas , les ordres , directrius i actuacions que pugui dur a terme el representant de l ’ empresa han de ser les adients per donar estricte compliment a les obligacions del contracte i a les prioritats i calendari indicat pel responsable del contracte , i per tant es realitzaran prèvia avaluació de la seva compatibilitat amb les necessitats del Consorci i el compliment estricte del contracte de serveis .
En cap cas el personal del Consorci o el responsable del contracte podrà realitzar aquestes tasques , però sí posar en coneixement del representant de l ’ empresa si aquesta organització del servei no és adequada per donar compliment als serveis contractats i a les obligacions derivades del contracte .
5.6 . Altres .
El personal de l ’ empresa contractada disposarà , en el seu cas , de targetes identificatives o adreces de correu electrònic diferenciades de les del Consorci . Per tant , serà responsabilitat de l ’ empresa contractada dotar al seu personal d ’ aquests elements .
El treballador de l ’ empresa contractada en tot moment s ’ haurà d ’ identificar com personal de dita empresa i no del Consorci .
Sisena . - Reunions de seguiment .
Amb la periodicitat que s ’ hagi establert al contracte de prestació de serveis , el responsable del contracte i el representant de l ’ empresa es reuniran per analitzar l ’ execució del contracte i les incidències que puguin anar sorgint .