Instruccions internes serveis CAO sense informe Instruccions_internes_serveis_Consorci sense informe | Page 5

iv )
Documentació acreditativa de la formació i informació necessària dels seus empleats per a l ’ execució de l ’ activitat .
A aquests efectes , serà responsabilitat de l ’ empresa contractada mantenir al dia l ’ esmentada documentació , vigilar i controlar al seu compliment .
Vuitena . - Treballadors autònoms
Les presents Instruccions són igualment aplicables a les contractacions que realitzi el Consorci d ’ empresaris i / o professionals autònoms . Així mateix , a la documentació reguladora de la licitació o contractació del servei ( Informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat de contractar , Plec de clàusules particulars , plec de prescripcions tècniques o contracte ) amb empresaris i / o professionals autònoms s ’ haurà de recollir la següent informació :
- L ’ objecte contractual de la prestació , que s ’ haurà de realitzar de forma independent i sense compromís d ’ exclusivitat .
- Que els serveis es prestaran pel professional amb criteris organitzatius propis .
- Que el professional no es veurà sotmès a un horari predeterminat , entenent-se que dedicarà el temps que resulti necessari per tal de dur a terme el servei contractat .
- Que el professional únicament podrà fer ús de les instal · lacions del Consorci sempre que pel desenvolupament del servei així es requereixi , però en cap cas estarà sotmès a l ’ horari del Consorci ni al seu àmbit organitzatiu .
- Que el professional està al corrent de les seves obligacions tributàries ( agència tributària estatal i Ajuntament de Barcelona ) i amb la Seguretat Social , està donat d ’ alta a l ’ IAE ( si legalment hi està obligat ) i al Règim Especial de la Seguretat Social per a Treballadors Autònoms ( RETA ), en els termes previstos a la legislació aplicable i que compleix les obligacions en matèria de seguretat i salut laboral que li siguin aplicables .
- Que no existeix relació laboral entre el Consorci i el professional .
Novena . - Entrada en vigor
Les presents Instruccions entraran en vigor a partir del proper 1 de gener de 2013 .
Desena . - Règim transitori