Industrija 4.0 - Specijalno izdanje Internet ogledala SPECIJAL INDUSTRIJA 4.0 | Page 44

Oracle Tekst priređen u saradnji sa Vladimirom Kneževićem, Country Managing Directorom, Oracle Srbija i Crna Gora Adaptivna inteligencija: sledeći korak u razvoju analitike Nalazimo se u zanimljivom trenutku tehnološke evolucije. Imamo utisak kao da jedva stižemo da ispratimo inovacije koje se pojavljuju i da shvatimo kako one utiču na naše poslovanje. A iza svake velike inovacije u poslednjih nekoliko godina, kao i iza svake među najinovativnijim kompanijama, nalaze se podaci koji čine osnovu poslovne analitike. P odaci se danas tretiraju kao imovina kompanija i na takav način se upravlja njima, a ana- litičke platforme postaju strateška in- vesticija u svim tipovima organizacija. Nije iznenađujuće što IDC tvrdi da će do 2020. godine organizacije koje analiziraju sve relevantne podatke i generišu poslovne odluke bazirane na njima ostvariti dodatnih 430 milijardi USD kao rezultat povećanja produk- tivnosti u odnosu na njihovu manje analitički orijentisanu konkurenciju. Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0 Na ovaj fenomen utiče neverovat- na konvergencija pet faktora koji se dešavaju istovremeno, pri čemu ne samo da svaki od njih utiče na ostale, nego svi zajedno dopiru do svih delo- va organizacija na načine koje do sada nismo mogli da pretpostavimo. Ovih pet faktora su: • Nagli razvoj robotike i senzora koji čine možda najveći napredak u gene- risanju i sakupljanju podataka koji smo iskusili do sada. • Sve veća količina podataka, unu- tar i izvan organizacija, koja nastavlja eksponencijalno da raste. • Drastičan razvoj računarske tehno- logije, povećanje procesorske snage i cloud tehnologija, što nam omogućava da lakše i pristupačnije upravljamo po- dacima, vizualizujemo ih i predviđamo ishode poslovnih procesa. • Sve veći broj digitalno anga- žovanih korisnika koji očekuju smi- slenu interakciju sa našim orga- nizacijama • Sve veća povezanost zaposlenih, sa