Industrija 4.0 - Specijalno izdanje Internet ogledala SPECIJAL INDUSTRIJA 4.0 | Page 43

nam da se bez problema usaglasi- mo sa novim i starim sistemima, što olakšava povezivanje na fabriku koju već imate. Ključ uspeha fabrike budućnosti je korišćenje simulacije u obliku dig- italnog blizanca. Iako u digitalnim fabrikama postoje brojne tehnologi- je, tri od njih – veštačka inteligen- cija, IoT i mešovita realnost – su od ključnog značaja za stvarno posti- zanje novog nivoa performansi sa onim što nazivamo proces digi- talnog blizanca. Moć blizanca više nije samo vizuelizacija i kolaboraci- ja određenih komada opreme za u- pravljanje njihovim životnim ciklu- som; mi sada možemo da koristimo digitalnog blizanca za razumevanje celokupnog funkcionisanja proiz- vodnje. Microsoft HoloLens podiže digitalnog blizanca na ovaj novi nivo tako što omogućava proizvođačima i njihovim radnicima koji obavljaju za- datke da imaju potpuno novi način vizuelizacije relevantnih podataka u kontekstu njihovog stvarnog sveta. U fabrici budućnosti, sigurnost i bezbednost dostižu nove nivoe sa tehnologijama poput kognitivnih servisa za prepoznavanje lica radi sprečavanja neovlašćenog rukova- nja opremom. Sajber i fizička bez- bednost su podignute za zaštitu in- telektuelne svojine, podataka i fizičke opreme. Microsoft podiže sveobu- hvatnu bezbednost u svojim proiz- vodima i servisima uz pomoć dizajna da bi se pomoglo proizvođačima da zaštite svoje podatke širom fizičkog i virtuelnog sveta. Naša izuzetna fleksibilna i robust- na Azure platforma pomaže da hi- perkonektovani svet interoperiše na hibridnoj inteligentnoj ivici, inteli- gentnim cloud modelima. To omogu- ćava osnovu ne samo za internet stvari, već za internet stvari, ljude i servise koji rade zajedno u fabrici budućnosti. Za razliku od drugih provajdera softvera, Microsoft okuplja sve ove komponente u jednu holističku po- nudu kao platformu za ubrzanu di- gitalnu transformaciju i ubrzavanje implementacije fabrike budućnosti. Naše Azure IoT Suite Connected Fa- ctory rešenje se povezuje i nadgle- da vaše industrijske uređaje dajući vam end-to-end preglednost vašeg proizvodnog okruženja. Azure Time Series Insights vam omogućava da analizirate tok podataka od vaših uređaja i da se bavite operativnom produktivnošću i profitabilnošću. Mi smo učinili što je moguće lakšim proširivanje pr ekonfigurisanog re- šenja povezanih fabrika sa stvar- nim fabrikama. Radi toga sarađivali smo sa nekoliko industrijskih lidera u OPC UA proizvodnom ekosistemu koji su izgradili ključ u ruke gateway rešenja. Putovanje ka fabrici budućnosti Pozivamo vas da počnete svoje putovanje ka idustrijskoj opremi za- snovanoj na cloudu sa Azure IoT Suite Connected Factory. Ispod su neki resursi koji vam pomažu da započnete ostvarivanje potencijala povezivanja vaše fab- rike sa IoT-om: • Pogledajte naš webcast radi naj- boljih mogućih praksi koje možete implementirati danas. • Koristite naš vodič za kreiranje vlastitog rešenja povezane fabrike. Fabrika budućnosti je putovanje. Ne postoji jedan propisan način da stignete tamo, a brzina kojom ćete usvojiti digitalnu transformaciju će varirati. Međutim, ono što sigurno znamo je da su rani adopteri oni koji zadaju tempo i podižu lestvicu za digitalnu izvrsnost. Treba da krenete sada ili rizikujete da ostanete poza- di. 4.0 Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0