GM Business & Lifestyle #122 GM 122 PDF | Page 4

Impressum Izdavač Internet ogledalo Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet intelektualnih usluga (INTO d.o.o.) Beograd - Zemun, Gradski park 2 (Hala "Pinki") t.r. 145-7386-30 (Marfin banka) Direktor Zoran Kovačević Glavna i odgovorna urednica Vesna Kovačević Urednica rubrike Putovanja i turizam Nina Kovačević Saradnici dr Zorica Tomić, prof. dr Radovan Bigović, dr Milan Nešić, Mirjana Čizmarov, dr. Vladimir Sakač, Zvezdan Horvat, mr Tatajana Bajalović, Branko Đaković, dr Nebojša Savić, Dragan Ćirić, Ashok Murty, Vladimir Majstorović, Goran Kastratović, prof. dr Dragica Tomka, mr Milenko D. Đurić, Nebojša Carić, Dušan Katilović, Bo­ris Vukić, dr Zve­zdan Đu­rić, dr Nikola Čanak, prof. dr Mir­ja­na Ra­do­vić Mar­ko­vić, Sne­ža­na Mol­do­van Mi­lo­še­vić, mr Dejan Miletić, Predrag Milićević Prelom & Design dr Ra­do­van Bi­go­vić (1956-2012) pro­fe­sor Pra­vo­slav­nog bo­go­ slov­skog fa­kul­te­ta Uni­ver­zi­ te­ta u Be­o­gra­du i sta­re­ši­na ma­na­sti­ra Sve­tog ar­han­ge­la Ga­vri­la u Ze­mu­nu dr Zo­ri­ca To­mić, pro­fe­sor Fi­lo­lo­škog fa­kul­te­ta Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du i Fa­kul­te­ta za kul­tu­ru i me­di­ je Me­ga­trend uni­ver­zi­te­ta, autor vi­še knji­ga iz obla­sti ko­mu­ni­ko­lo­gi­je Bran­ko Đa­ko­vić, su­vla­snik ne­ko­li­ko fir­mi za raz­voj me­na­dže­ra i or­ga­ni­za­ci­ja ko­ je u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji i SAD ser­vi­si­ra­ju MPA, Zo­nic­gro­up i Ra­dley Ho­u­se In­sti­tu­te, a od sko­ro u Sr­bi­ji i re­gi­o­nu su pri­sut­ni pod ime­nom To­ma­to To­ma­to Com­mu­ ni­ca­ti­ons. Uče­stvo­vao u pla­ni­ra­nju i iz­vo­đe­nju sto­ti­ na me­nadž­ment raz­voj­nih pro­je­ka­ta i tre­nin­ga u naj­ve­ ćim svet­skim fir­ma­ma dr Zve­zdan Hor­vat, partner i direktor Adi­zes So­ut­he­ast Euro­pe, Se­ni­or As­so­ci­a­ te Adi­zes In­sti­tu­te San­ta Bar­ba­ra Dr. Vla­di­mir Sa­kač, ma­gi­ star na­u­ka iz obla­sti kli­nič­ ke far­ma­ko­lo­gi­je, asi­stent na Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu Uni­ver­zi­te­ta u No­vom Sa­du, u dva na­vra­ta se­kre­tar, a po­tom i pred­sed­nik In­ter­ ni­stič­ke sek­ci­je Dru­štva le­ka­ra Voj­vo­di­ne, Srp­skog le­kar­skog dru­štva, sa­rad­nik Evrop­ske aka­de­mi­je na­u­ka i umet­no­sti Nemanja Pašalić, završio studije u oblasti menadžmenta u kulturi i umetnosti i napredne dodiplomske studije na Beogradskoj otvorenoj školi; master (MBA) iz oblasti međunarodnog poslovanja završio u Italiji 2009. godine sa dodatnim usavršavanjima u Francuskoj i Nemačkoj Dejan Šapić, marketing konsultant, vlasnik agencije Šapić Consulting. Objavio je sedam ilustrovanih knjiga o marketingu, medijima i promociji. Tržišnim komuni- kacijama se bavi poslednjih 13 godina u segmentima: pozicioniranje firme, kreiranje korporativnog identiteta, unapređenje imidža, razvoj brendova, unapređenje prodaje i media planiranje dr Momčilo Talijan, redovni profesor Beogradskog uni- verziteta, radno angažovan na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu i na više poslovnih fakulteta za obrazovanje kadrova za poslovnu bez- bednost i policiju u Srbiji i Republici Srpskoj Nina Kovačević, master turizmolog Ashok Mur­ty, po for­mal­nom obra­zo­va­nju ar­hi­tek­ta, po za­ni­ma­nju sti­li­sta. Ba­vi se staj­lin­gom kao bit­nim ob­li­kom ne­ver­bal­ne ko­mu­ ni­ka­ci­je. Pu­tem tre­nin­ga i pre­da­va­nja po­ku­ša­va da po­mog­ne što ve­ćem bro­ju lju­di da shva­te da for­mi­ra­ nje sop­stve­nog sti­la pod­ra­ zu­me­va u mno­go ma­njoj me­ri no­vac, a mno­go vi­še po­zna­va­nje se­be Veljko Kovačević Video & Editing Veljko Kovačević Kontakt e-mail: [email protected] www.gmbusiness.biz Online izdanje CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 005 GM Business & Lifestyle / glavni i odgovorni urednik Vesna Kovačević. - 2006, br. 1 (januar)- . - Zemun (Gradski park 2) : Internet ogledalo, 2006- (Beograd : AMD Sistem). - 27 cm ISSN 1452-3175 = GM Business & Lifestyle COBISS.SR-ID 127672844