GM Business & Lifestyle #122 GM 122 PDF | Page 5

Predrag Peđa Milićević, dipl. elektroinženjer, dugogodišnji aktivni ”izvođač marketinških rado- va” u brojnim kompani- jama; iskusan u definisanju komunikacionih strategija; dobar poznavalac internet marketinga i društvenih medija; predavač po pozivu u oblasti offline i online marketinga i komunikacija mr Ta­tja­na Jovanović, Philip Morris Vla­di­mir Maj­sto­ro­vić, di­rek­tor agen­ci­je za pro­ na­la­že­nje ka­dro­va Srma Consulting i pro­fe­si­o­nal­ni tre­ner pro­da­va­ca Go­ran Mla­de­no­vić, Se­ni­or As­so­ci­a­te Adi­zes So­ut­he­ats Euro­pe od 1999 go­di­ne. Po­red top me­na­džer­skih po­ zi­ci­ja, to­kom svo­je bo­ga­te me­đu­na­rod­ne ka­ri­je­re ra­dio je kao uni­ver­zi­tet­ski pre­da­ vač u obla­sti te­o­ri­je si­ste­ma i in­for­ma­ci­o­nih si­ste­ma, a kao IBM spe­ci­ja­li­sta vo­dio je ne­ko­li­ko ve­li­kih pro­je­ka­ta Bo­ris Vu­kić, partner Adizes- SEE. Je­dan je od osni­va­ča Adi­zes So­ut­he­ast Euro­pe cen­tra i Se­ni­or As­so­ci­a­te od 1995 go­di­ne. Nje­go­ve spe­ci­ jal­no­sti su im­ple­men­ta­ci­ja or­ga­ni­za­ci­o­ne tran­sfor­ma­ ci­je i pro­me­na or­ga­ni­za­ ci­o­ne kul­tu­re u raz­li­či­tim gra­na­ma in­du­stri­je Ne­boj­ša Ca­rić, Pro­fes­si­o­nal Di­rec­tor, Se­ni­or As­so­ci­a­te Adi­zes In­sti­tu­te San­ta Bar­ba­ra Toni Skejls (Tony Sceales), chief tehnology officer za 3G migracionu tehnologiju, Celona Technologies dr Nikola Čanak, osnivač obrazovnog centra za permanentnu edukaciju “NTC“ u Novom Sadu. Profesor Univer- ziteta u Beogradu i Novom Sadu. Lekar, motivator, primenjeni psiholog i pisac međunarodnog renomea Mir­ja­na Či­zma­rov, direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije Go­ran Ka­stra­to­vić, dipl. no­vi­nar sa višegodišnjim rad­nim is­ku­stvom stečenim u radio novinarstvu i štampanim medijima Prof. dr Mir­ja­na Ra­do­vić Mar­ko­vić, stal­no za­po­sle­na u In­sti­tu­tu eko­nom­skih na­ u­ka u Be­o­gra­du, pro­fe­sor i di­rek­tor ma­gi­star­skih stu­di­ ja na Aka­mai Uni­ver­zi­te­tu, autor ve­ćeg bro­ja knji­ga, na­uč­nih i struč­nih tek­sto­va iz obla­sti eko­no­mi­je pred­ u­zet­ni­štva Phil Geldart, C.E.O., Eagle’s Flight Sne­ža­na Mol­do­van Mi­lo­še­ vić, no­vi­nar sa pet­na­e­sto­go­ di­šnjim rad­nim is­ku­stvom ste­če­nim u štam­pi i na ra­di­ju. Tre­nut­no pi­še u ne­delj­ni­ku Sve­dok Nikola Mirčić, vođa treninga, Gustav Kaeser Training Interna- tional. Saša Jovanović, osnivač i CEO Adbuka biznis i oglasne mreže. Trener i konsultant prodaje i CRM. Specijalnost IKT, CRM i unapređenje biznis proce- sa. Na svom blogu www. sasajovanovic.com piše o prodaji, biznis strategijama i biznis etici