GM Business & Lifestyle #122 GM 122 PDF | Page 25

u najvećoj meri uzrokuje čekanja i kašnjenja u procesu, a samim tim i nagomilavanje poluproizvoda u pojedinim fazama • dugo vreme prelaska s jednog radnog naloga na drugi u odeljenju pripreme proizvodnje (mašinski sektor), kao posledica negrupisanih pripremnih aktivnosti (kao što je, primera radi, priprema sledećeg na- loga) i nedostatka informacija na tehničkoj dokumentaciji • nepostojanje mehanizma za planiranje rada u proizvodnoj montaži, što je bio uzrok pogrešnih procena potrebnog vremena izrade, kao i duže vreme izrade usled neadekvatnog ba- lansiranja posla između operatera Stoga smo predložili uvođenje Kanbana, kao komunikacionog alata, primenu SMED koncepta u pripremi proizvodnje i primenu MDC mapiranja u proizvodnoj montaži. Kanban Kanban je nakon nekoliko meseci vremenih odluka, određivanja pri- oriteta, kao i brzog uočavanja i reša- vanja problema u procesu. Takođe, kao rezultat transparentnijeg praćenja radnih naloga kroz proces, drastično je smanjena tenzija između odeljenja, koja je podržavala atmosferu čiji bi se glavni moto mogao definisati kao: „Ko je kriv?” „Kanban je jednostavan metod za upravljanje i poboljšanje rada u lju- dskim sistemima. Ovaj pristup ima za cilj da se poslovima upravlja balan- siranjem potreba sa raspoloživim kapacitetima i boljim rešavanjem uskih grla na nivou sistema.” upotrebe i prilagođavanja počeo da se koristi u svrhu donošenja pravo- Tokom same primene Kanban alata, sastanci koji su bili deo istog, prvobitno