GM Business & Lifestyle #121 GM 121 PDF - Page 34

Globalni megatrendovi Na prvu temu globalnih trendova citirajmo samo jedan izvor - World economic forum sa definisanim globalnim trendovima za 2015. xxx Trendovi u razvoju ljudskih resursa Kad se ovi globalni megatendovi ukrste sa spomenutim trendovima u razvoju ljudskih resursa dođemo do paradokasa. Na visoko pozicionarni nedostatak liderstva (ili nedostatke u liderstvu) nadovezaće se „gap“ ili raskorak između značaja i spre- mnosti/sposobosti organizacija da se bave liderstvom. Najmanje u onoj meri u kojoj sagledavamo ne- dostatak liderstva (ne)bavimo se ra- zvojem lidera. A upravo ovim bi tre- balo posebno da se bave stručnjaci za razvoj ljudskih potencijala u HR službama kompanija širom sveta.