GM Business & Lifestyle #121 GM 121 PDF | Page 9

Boris Vukić, partner Adizes SEE [email protected] O dgovor na pitanje zašto nema vozača, lekara... veoma je jednostavan – ne- ma ih zato što su otišli. Naučili su i ovladali svojim zanatom i otišli u neke druge srećnije zemlje gde se njihov rad više ceni i vrednuje. Kad govorimo o profesionalnim menadžerima, obja- šnjenje ne samo da nije tako jedno- stavno, već naprosto nije tačno. Profesionalnih menadžera nema, jer jednostavno u vremenima tranzicije nije ni bilo uslova da se razviju u dovoljnom broju za tržište koje će ih svakog dana biti sve gladnije i gladnije. Dozvolite mi da kompanije koje kod nas danas posluju grubo podelim na preduzetničke (koje pokrenuše osnivači), internacionalne (koje centrale imaju širom sveta) i javna preduzeća (koja su u vlasništu države ili gradova) i polako objasnim prethodno izrečenu tezu. Samouki U preduzetničkim kompanijama nisu mogli naučiti menadžment, jer osnivači nisu menadžeri već su preduzetnici. Samouki, kako znaju i umeju, bore se i sa tržištem i sa svojim zaposlenima, vode kompaniju na osnovu preduzetničkog njuha a ne planova; umesto godišnjih razgovora imaju periodične izlive kritike (upo- trebih najblažu konstrukciju) ili ređe hvalospeva; umesto da čitaju izve- štaje, slušaju usmene raporte koje zaborave, kad i odluče da kolegijume vode onda ih bez zapisnika završavaju dogovorom da sprovedu ono što su se prošli put dogovorili... Uvek se iznova veselim prilici da osnivačima, nakon prvog susreta sa „top menadžmentom“ njihovih kompanija, na pitanje „kakvi su ovi moji“ odgovorim: „Ko ih je menadžerima pravio – odlični su“. Izuzeci postoje, retki su i mogu se pronaći među onim osnivačima koji su pokrenuli kompanije kao direktori ili rukovodioci u nekada velikim sistemima koji su se u tranziciji urušli. Oni su iskoristili veze i poznanstva, ali i menadžerska znanja iz tih sistema, i vodili su svoje kompanije planirajući i razvijajući svoje saradnike. Na ovo treba još dodati i one retke koji su imali ozbiljne principale u razvijenom svetu i koji su ih prosto naterali da se ne ponašaju na način opisan na početku prethodnog pasusa. Nakon godina u kojima su bili poput star- malog deteta i one su izrasle u ozbi- ljno vođene kompanije.