GM Business & Lifestyle #121 GM 121 PDF | Page 49

ili za koju nisu ni znali. Manifestacije tako predstavljaju nove, specifične turističke proizvode koje daju unika- tnost i autentičnost pojedinim desti- nacijama, utiču na poboljšanje kvali- teta turističke ponude i stvaranje no- vog imidža. Istorijske manifestacije, manifestacije hrane i pića, festivali muzike i kulturne manifestacije, poslovne i turističke manifestacije…sve one mogu da doprinesu formiranju turističke ponude i strategije razvoja, ne samo pojedinih destinacije, već i regija i zemalja u celini. Kako? Tako što: zadržavaju turiste koji već borave u turističkoj destinaciji; dovode nove turističke potrošače, utiču na „turiste povratnike“, koji žele da vide nešto novo u već poznatoj destinaciji. Vojvodina, na primer, ima preko hiljadu manifestacija u toku cele godine. Posebno značajna je Exit, koji pokazuje kako se manifestacijskim turizmom prevazilaze granice nacionalnog i regionalnog. „Exit festival je bez sumnje doprineo većoj prepoznatljivosti Novog Sada, Vojvodine i Srbije na evropskoj turi- stičkoj karti. Naravno da i druge veli- ke manifestacije doprinose istom, kao i velike konferencije. Zapravo, na takvim događajima vi imate veliki broj ljudi koji imaju priliku da borave u destinaciji i van same manifestacije. Za to vreme oni upoznaju ljude, ruše se predrasude, barijere i tako nastaje priča, doživljaj, iskustvo koje turisti dalje prenose svojim prijateljima, porodici, kolegama. Na taj način zapravo turizam spaja ljude, zemlje, nacije“, dodaje Nataša Pavlović. Primer Budve Dobar primer u našem regionu može biti Budva koja u svom mani- festacionom kalendaru ima dešavanja koja privlače turiste iz celog regiona, pa i Evrope. „U poslednjih nekoliko godina njenoj vidljivosti doprinose upra- vo manifestacije koje su njen svo- jevrsni brend. Jedna od njih je re- cimo međunarodna manifestacija Karnevalske majske večeri koja je ove godine otvorila predsezonu i, kao najveći karneval u jugoistočnoj Evropi, okupila više od 1.200 učesnika iz zemalja regiona, Ukrajine, Rusije, Italije, Moldavije, Albanije. Posebno vrednost naše ponude predstavljaju brojne fešte sa lokalnim običajima xxx