GM Business & Lifestyle #121 GM 121 PDF | Page 48

raznolikost potreba samih turista, lako se uviđa da moderno poslovanje u turizmu donosi sve više izazova. Stručnjaci tvrde da je ključ u dobro realizovanom destinacijskom me- nadžmentu, bez koga se sve teže može zamisliti uspešno poslovanje u turizmu 21. veka. Ali, da bi se dobro sproveo, pre svega se, kažu oni koji već posluju u skladu sa principima ove vrste menadžmenta u turizmu, mora dobro razumeti. „Destinacijski menadžment je usklađena saradnja svih turističkih i zainteresovanih činilaca u okruženju, koja obuhvata sve faze turističkog razvojnog ciklusa: uravnoteženu investicionu politiku, zaštitu okoline i kulturnog blaga, produktivno upravljanje, upravljanje ljudskim resursima i obrazovanje, ispiti- xxx vanje tržišta, promociju i podršku plasmanu (marketing), upravljanje i kontrolu kvaliteta, ali i odgovornost za što organizovanije odvijanje receptive, kao i sadržaj poseta i odmora na odre- đenoj destinaciji“, objašnjava Nataša Pavlović, direktorka Turističke organizacije Vojvodine. Primer Vojvodine Valjano upravljanje destinacijom, dakle, podrazumeva profesionalno planiranje, saradnju različitih sektora i partnerskih grupacija, kontrolisanu implementaciju i redovno revidiranje i evaluaciju rezultata. Sveukupnost i usklađenost tih procesa put je do uspeha. U slučaju Vojvodine, upravljanje destinacijom podrazumeva kontinuirani proces u kome MSP sektor, turističke kompanije, vlada, kao i svi drugi zainteresovani subjekti utiču na razvoj destinacije, kako bi se ostvarila zajednička vizija budućnosti Pokrajine. Akcenat je, dakle, na uključivanju svih onih koji zajedničkim radom mogu da realizuju ciljeve i ostvare konkurentnost destinacije. Pri realizaciji ciljeva koji se posta- vljaju strategijom destinacijskog me- nadžmenta i ostvarivanju konkuren- tnosti destinacije, kao jedan od sve perspektivnijih oblika turizma javlja se manifestacioni turizam, već proveren u praksi pojedinih destinacija. Zašto? Turističke manifestacije su mogućnost da turisti uz odmor dožive nova iskustva, običaje, specifične programe i ponudu koja je izvan svakodnevnih zbivanja u turističkoj destinaciji u kojoj borave