Estatuts Consorci de l'Auditori i l'Orquestra | Page 9

9/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6866 - 7.5.2015 CVE-DOGC-A-15126025-2015 Article 19 Direcció i Consell Assessor 19.1 Corresponen a la persona titular de la Direcció del Consorci, d’acord amb les directrius fixades pel Consell Rector, les funcions següents: a) La direcció artística de L’Auditori, d’acord amb els objectius artístics que estableix el Pla director aprovat durant la seva vigència. b) Les funcions d’alta direcció i comandament dels serveis vinculats a la programació i direcció artística: Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), Banda Municipal de Música (BMB), el Museu de la Música i el Centre Robert Gerhard i altres programacions musicals promogudes per l’Auditori. c) L’elaboració de plans anuals d’actuació en el marc del Pla director, que defineixin els objectius artístics i la programació d’activitats, així com les memòries d’activitat, que donin compte del seu grau de compliment. d) Les altres funcions que li puguin delegar la resta d’òrgans del Consorci. 19.2 Corresponen al Consell Assessor, com a òrgan d’orientació artística de la Direcció del Consorci, les atribucions següents: a) Proposar, atesos els objectius artístics de L’Auditori, els criteris de la programació de les seves àrees artístiques, així com els o les intèrprets solistes i directors o directores convidades. b) Proposar els enregistraments d’acord amb els objectius generals. c) Controlar la qualitat dels resultats artístics de L’Auditori. 19.3 El Consell assessor l’integren: a) Presidència: és exercida per la Direcció de L’Auditori. b) Vocalies: b.1) Vuit persones, com a màxim, de reconegut prestigi en el món artístic musical, que seran nomenades i cessades pel Consell Rector, a proposta de la Direcció de L’Auditori. b.2) El director/a titular i el director/a tècnic de l’OBC, en les reunions relatives a la programació de la temporada musical i el pla d’activitats de l’OBC. b.3) El director/a titular i el director/a tècnic de la Banda Municipal de Barcelona, en les reunions relatives a la programació de la temporada musical i el pla d’activitats de la Banda Municipal de Barcelona. Article 20 Secretaria i Intervenció 20.1 El Consorci compta amb Secretaria i Intervenció, que assisteixen amb veu i sense vot a les reunions del Consell Rector i de la Comissió Executiva. 20.2 La Secretaria és exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació superior en dret. La Secretaria exerceix les seves funcions de fe pública i assessorament legal dels òrgans de govern del Consorci. 20.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o a funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquesta i s’exercirà d’acord amb la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona